پیچازه(:جــدول)

Amordad Weekly Newspaper - - News - شالود‌هریز رامینهخامنشیمهر

ترازی

.1 زيباترين ســرزمین جهان که کانون و گهوارهی تمدن جهان در طول تاريخ بوده، هست و خواهد بود ۲. ســند دريافت پول - برادر گشتاسپ در شاهنامه .3 روستای باستانی شهرری که اکنون نام میدان و محلهای نامور در شــمال تهران است - دژ کوچک فرماندهی که درون دژ بزرگتر ساخته میشد .4 بوی رطوبت - شــیرينی سنتی تبريز - موجود استورهای در خلیج پارس که دانش را به مردمان خوزستان آموخت .5 دژ شگفتانگیز دوره اشکانی در شهرری .6 روســتای ده هزار ســاله ماير که به پايتخت شیرهی انگور نامی است ‪--- ۷.‬ .8 واژهی کهن اوســتايی به معنای آرامش و شادی - شــهر کوچک ده هزار ساله در نزديکی گراش استان پارس - توان و طاقت .9 حرف پارســی - شهر بســیار کهن در شــاهنامه که امروز به پايتخت برنج ايران نامی است .10 نام پسرانه آريايی به معنای قهرمان و سردار بلند باال .11 مرواريد - شهر کوچک باستانی از دوره اشکانی و ساسانی در شمال غرب تهران ۲1. بندری باستانی و بسیار کهن در شرق تنگه هرمز .13 لوله تنفسی - موجود خیالی .14 شهر ده هزار ساله در شمال استان اردبیل - نام امروزی درياچه ايرانی خوارزم .15 قومی ايرانی در قفقاز - کهنترين کیش جهان - خدای خورشید در مصر باستان ‪--- .16‬ ۷1. پاراگراف - بسیار کوچک .18 چشمه آب شور پلکانی بیمانند در جهان در استان مازندران

ایستایی:

.1 رود مرزی کشورمان به معنای چاالک و تند و تیز - جشن زرتشتیان در فروردين ماه ۲. از کتابهای پنج گانهی اوســتا - تو و من ايرانیان رود مرزی کشــورمان به معنای سپیدی و روشنايی - خوراک سنتی .3 واژهای در شــاهنامه به معنی شــادمانی و بخت نیک - روز 1۲ از ماههای زرتشتیان - ويتامین خون پارسی نقره - از پســوندهای زبان .4 واژه کهن اوســتايی به معنــای خوردن - يشــت دوازدهــم - همســر- واژه بسیارکهناوستايیبهمعنای راهنما - واژه بســیار کهن اوستايیبهمعنایآفريدن .5 پايتخت کشور ايسلند که از واژهی کهن مهری رکآو گرفته شــده است - بزرگ و پهلوان - خدای درويش .6 شخصیت اصلی کتاب درخت آسوريک - با آن مینوازند - رنگ زيبای آســمان کوزهگری واژه کهن اوســتايی به معنای بريدن - خاک ۷. گیاه هرز شــالیزار - گلــی کوچک در رنگهای شاد - نشانه جمع - تیره و بیفروغ - نام پسرانه آريايی به معنای دلیر و شجاع .8 زنی زيبا و اســتورهای که سرسبزی و تراوت را به جنگلهای مازندران میآورد - رطوبت - معشوق همراه - فرنام زال .9 نهمین شــهری که اهورامــزدا آفريد و امــروز از مرکزهای اســتانی شــمالی کشورمان است - شــهری ده هزار ساله میان بروجرد و دورود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.