نــگـاه مـــردم

Amordad Weekly Newspaper - - اخبار - صندوق‌پستي‌امرداد:‌‌‌‌‌‌تهران‌441/55851‌‌ ‌10000088325331‌‌:دادرما‌ریگمایپ‌هرامش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ شماره‌وات09198040593‌‌:دادرما‌پاس‌

درود بــر امردادیان ارجمند، درخواســتي از شما داشــتم، اگر امكان دارد در رویه نخست هفتهنامه همیشه هر جشن ایراني که پیش رو داریم بزرگ چاپ شود. در شمارههاي گذشته بوده ولي همیشــگي نبوده، بــه عنوان مثال جشن تیرگان بر ایرانیان فرخنده باد، البته من جسارت کردم خودتان اهل قلم هستید و از همه همراهان امرداد خواهش ميکنم در هر کجا که هستند پویشي راهاندازي کنند براي جشنهاي ایراني در اینستاگرام یا هرجاي دیگر، از همین حاال شروع کنیم و شادي را به سرزمینمان و مردم برگردانیم. امسال سال 97 همهي ایران دست در دست هم جشنها را ميگیریم، مردم منتظر هستند. خیلي دوستتان دارم. ندا امرداد: خواست شما را به روی دیده میگذاریم.

درود، همیشــه امرداد را بــه خاطر دو چیز ميخرم یكي رســم و آیینهاي زرتشتیان، دیگري مطالب تاریخي. ولي مدتي اســت نوشتههایتان تكراري و چیزهایي است که در روزنامه و مجلههاي دیگه هم هست. چرا خطمشيتان عوض شده. خواهش ميکنم مثل گذشته خاص باشید. نادري

با درود خواهشمندم خوراسان (خراسان) را درست بنویسیم. چون خورشید در خوراسان زودتر و آسانتر از همه جا باال ميآید. زاد روز فردوسي و خیام را گرامي داریم.

با درود فراوان خدمت شــما زرتشــتیان گرامی. من طرحــی دارم برای تصفیه آب بدون سوخت فســیلی بدون مصرف انرژی طرحهای مشــابه خارجی. بــا این طرح میشود جازموریان سیســتان را به دشتی سبز تبدیل کرد، میشود مشكل آب جنوب (نزدیک خلیج فارس) را حل کرد. روشــی جدید ایجاد میشــود تا آغازی بشود برای پایان بیآبی درایرانزمین. دوست داشتید بیشــتر بدانید در خدمتم مســوولین که به شرکتهای اروپایی دل بســتند جواب ما را نمیدهند. امیدوارم شــما ایراندوستان واقعی همت کنید این طرح مطرح شــود تا بتوانیم این طرح راعملی کنیم. با سپاس از توجه شما محمدی

با درود، چنــد پیام دربارهی پاســداری از زیستبوم برای خوانندگان امرداد: - آب ؛ گنجینه دیروز؛ ثروت امروز؛ رویای فردا میشكند هر درختی که فرو میافتد، نفس گرم زمین است که در سینه نكنیم فقط یک زمین داریم آن را با پسماند آلوده - آلودگی هوا و انتشــار گازهای گلخانهای، باعث تخریب الیه ازون و زمینهی شكلگیری بحرانهای زیست محیطی است نكنیم با آلــوده کردن آب، خــاک و هوا، محیط زیست را نابود گرفتهایم ما طبیعت را از پدرانمان به ارث نبردهایم؛ بلكه از فرزندانمان به امانت پسماند به اندازهی نیاز خرید کردن یعنی جلوگیری از تولید بیرویه آن. منابع طبیعی هدیه خداوند است و بازیافت بهترین راه حفظ استاحترام به طبیعت احترام به زندگیســت و احترام به زندگی احترام به خالق - جلوگیــری از قطــع درختــان = تحویل کاغذهای باطلــه و روزنامه بــه غرفههای بازیافت دارد زمیــن برای بقــای خود به دســتها و اندیشهها و ارادههای راسخ ما نیاز سبز. نگذاریم بمیرد جنگل که جهان خواهد مرد 783 زندگی سبز با طبیعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.