پیلهها در حسرت ابریشم شدن

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

بهار که میشــود و اردیبهشت که از راه میرسد کرمهای ابریشم از پیلهی تنهایی خود بیرون میآیند تا بزرگ و پروانه شوند، اما در این حسرت میمانند و شگفتا که زنان ابریشمکار هم به امید روزهای بهتر پارچه و جامههای نفیس میبافند، اما به شوند (:دلیل) تولید خانگی و اندک، فروششان کم است و به همین شوند است که ابریشمبافی پیشهای ناپایدار و فصلی است. نوغانداری یکی از صنایع سنتی آسیا و ایران است که در دو دههی گذشته با فرازوفرودهای بسیاری همراه بوده اما در این وضعیت هم اســتان گلســتان توانسته است با تولید نزدیکبه ۰۶۱ هزار تن رتبهی ســوم کشور در تولید پیلهی تر را به خود ویژه کند. در کنار صنعت نوغانداری، ابریشمبافی به عنوان هنر صنعتی بیمانند و بازارپسند مطرح است و با تولید نخهای ابریشمی، زمینهســاز تولید دستبافتههای ســنتی و هنری در قالب فرش و تابلوفرشهای دستبافت ابریشمی میشود که در حقیقت همان ارزش افزوده و سودآورترین بخش در گامهی (:مرحلهی) تولید ابریشم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.