فرشید ابراهیمی

نویسنده

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

صد خانه اگر به طاعت آباد کنی زان به نبود که خاطری شاد کنی «افســردگی» این کلیــدواژهی رنجآور ایران امروز، یــادآور ناکامیها و ســرخوردگیهای فراوانی اســت. این اختال و نارسایی همواره و بهخودیخــود برآینــد ناکامیهای فردی و خانوادگی نیســت که گاه میراث جمعی و درد مشترک یک جامعه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.