اطلس مردمنگاری امسال رونمایی میشود

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

پژوهشــکدهی مردمشناسی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری چند طرح کاربردی از جمله بررســی الگوهای نخستین صید بومیان در جزیرهی قشم، بررسی پوشاک و پارچههای سنتی زرتشتیان ایران و ... را در حال انجام دارد. اطلس مردمنگاری این پژوهشکده امسال رونمایی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.