صادرات حصیر ایرانی به کشورهای حوزهی خلیجفارس

Amordad Weekly Newspaper - - News -

برای نخســتین بــار در کشــور ۰۰۸ گونهی بوریابافی (:حصیری) از خوزســتان، که بیشــتر برگیرندهی کپوبافی اســت، بــه امارات متحده عربی و قطر صادر شد. امیرمهدی طاهریفر، مجــری طرح «کاروان پیونــد حصیر» در این باره بــه خبرگزاری مهر گفت: طرح کاروان پیوند در ســال گذشــته با آرمان پشتیبانی از بوریابافان استانهای جنوبی و کارآفرینی برای آنها آغاز شد و امسال برای نخســتینبار در ایران بوریای ایرانی از ســوی شرکت حامیان در قالب کاروان پیوند به بیرون از مرزهای کشور صادر شد. صادرات بوریا در حالی انجام میشود که بر پایهی اعام ســازمان گمرک در سال گذشته ۸۳۱ تن فرآوردههای بوریایی از کشــورهایی چون چین، ویتنام و ترکیه به کشور وارد شد و این نخستین بار است که از ایران بوریا صادر میشود. طاهریفــر در ادامــه افــزود: کارآفرینی برای حصیربافــان تنها در صورتــی رخ میدهد که فرآوردههــای آنها برای فروش تقاضا داشــته باشد. کیفی شــدن محصوالت حصیری از برنامههای اصلیای است که کاروان پیوند حصیر امسال در پی دستیابی به آن است و همینطور برای ورود به بازار رقابتی جهان نخستین گام صادرات است. او همچنیــن از راهاندازی یک فروشــگاه صنایع دستی در آنتالیای ترکیه خبر داد که در حال آماده شدن است و قرار است صنایع دســتی ایران مانند خاتم، بوریا، ترمه، مینا، گلیم، فرش و اشیای قلمزنی را بفروشد. طرح کاروان پیوند حصیر در ســال گذشته از ســوی معاونت صنایع دستی کشور کلید خورد و سال 6۹۳۱ خورشیدی سال حصیر نامیده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.