نــگـاه مـــردم

‌‌امرداد‌چش ‌مب ‌هراه‌ديدگا‌هها،‌انتقادها‌و‌پیشنهادهاي‌شما‌خوانندگان‌گرام ‌ي‌است.‌ صندوق‌پستي‌امرداد:‌‌‌‌‌‌تهران‌441/55851‌‌ ‌10000088325331‌‌:دادرما‌ریگمایپ‌هرامش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ شماره‌وات09198040593‌‌:دادرما‌پاس‌

Amordad Weekly Newspaper - - News -

درود بــر امردادیان، از این که در شــماره 388 دربارهی نشان فروهر هر چه آموختني بود و گفتني ما را آگاه کردید بسیار سپاس گذاریم، افتخار ما نماد ما و نشان ما را به ما ميآموزانید کمال افتخار است و از دکتر موبد اردشیر خورشیدیان هم تقدیر و سپاس خود را اعالم ميداریم. امیدواریم از این دســت نمادها بیشترآگاه شویم. جانمان فداي ایران و تاریخمان. ع- م

بادرود، نخســت به شــوند چاپ نوشــتار بســیار باارزش و زیباي موبد دکتر اردشیر خورشــیدیان دربارهي نــگارهي فروهر، از هفتهنامــهي گرامي امرداد سپاســگزاري ميکنم و براي پربارتر شدن و گیرایي بیشتر هفتهنامهي امرداد چند پیشنهاد دارم. -1 آموزش دبیره و زبانهاي ایران باســتان بهویژه زبان اوستایي -2 انجــام گفتوگو با موبــدان دربارهي موضوعهــاي گوناگون دینــي و فرهنگي و تاریخي و چاپ گفتارها و نوشتارهاي ایشان در شمارههاي آیندهي امرداد -3 چاپ نوشــتارهایي دربارهي ابومســلم خراساني و بابک و مازیار و یعقوب لیث 4-چــاپ زندگينامهي موبــدان و بزرگان زرتشتي -5 چاپ فرتور سنگنگارههاي هخامنشي و اشکاني و ساساني باسپاس-حبیب

هیتلر یک روز ميگفت که آمریکا و روســیه ضعیف ميشــوند. آمریکا با این اقداماتش دارد ضعف خودش را نشــان ميدهد و هر روز ضعیفتر. تو این موقعیت ایران یک ذره باهوش عمل کند ميتواند از آمریکا هم باج بگیرد! با درود و ســپاس فــراوان بــه خاطر تمام زحمتهایی که برای پاســداری از فرهنگ و تاریخ ایران زمین ميکشید، آیا مسجدسلیمان همان پارسوماش قدیم است؟ باسپاس حشمت یوسفیمنجزی امرداد: با درود. مسجدسلیمان در دوره ایالمیان «آســاک» نامیده میشــد و به گمان بسیار بخشی از ایاالت «سیماش» ایالمی بوده است. سپس این بخش به ســبب ضعف ایالمیان از ســوی پارسیان اشغال شــد و در روزگار فرمانروایی هخامنشیان با نام «پارسومانش» یا «پارسوماش» شناخته میشد.

به نظر من ســاخت فیلم کوروش بزرگ االن زوده. از اسمش پیداست !؟

دلیل اصلي که فردوســي هخامنشــیان و کوروش بزرگ را یاد آور نميشود این است که فردوسي کوروش را مخفي کرد تا آسیبي به آرامگاه پدر ایران زمین نرســد از ترس اعراب وحشي خونخوار.

درود بر شــما، باز هم شــبکهي ایرانستیز بيبيسي به یکي از ارزشمندترین پایههاي فرهنگي ایران تاخت. بيبيســي در برنامه پــرگار تــالش کــرد پیامبر نیکــي و خرد (اشوزرتشت) را افسانه و ساختگي نشان دهد! این تازش نشان از آن دارد که کلید نابود کردن ایران در پاک کردن نام بزرگاني چون زرتشت پاک است. پس باید هوشیاري پیشه کرد. بهرام

حقوق معلم دیپلمه در ســال 135۰ که برابر 4۶5 تومان یعنی چیــزی معادل ۰1 میلیون تومان اکنون است! (طال در سال ۰5 گرمی ۶1 تومان بود) کاش برای معلمان ارزش بیشتری میگذاشتیم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.