تبس با خانههایی در دل صخره

Amordad Weekly Newspaper - - News -

یکی از شگفتیهای شهر تبس در استان خراسان جنوبی، که تا چندی پیش جزو استان یزد بود، وجود خانههایی در دل صخره است که به احتمال بسیار از آنها برای پدآفند (:دفاع) و یا پنهان شدن از دشمن در دورهی ساسانیان بهره گرفته میشــده اســت و تنها مردمانی که این خانهها را ساختهاند میتوانستند خود را به آن برسانند و در آن زندگی کنند. تا جایی که رد پای چگونگی زندگی آنها در این خانه ها هنوز هست. بلندی این خانهها به شوند پایین رفتن سطح رودخانه است و دیدن آنها بسیار دشوار. در این خانهها راهرو و داالنها و طاقچههایی نیز ساخته شده است که بلندی داالنهایش به دو متر هم میرسد. در برخی از اتاقها غیر از طاقچه پستوهایی نیز وجود دارد که احتماال برای نگهداری آذوقه از آن بهره گرفته میشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.