شاهکار مهرازی و میراث هنرهای بومی ساسانی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

معمــاری (:مهــرازی) هر منطقه بخش ارزشــمندی از شناســهی (:هویت) آن را تشکیل میدهد. با گردآوری نشانهها میتوان دریافت درونگرایی از پایههای مهرازی ایرانی اســت زیــرا به راین (:دلیل) وضعیت جغرافیایی و آبوهوایی عواملی مانند شنهای روان، بادهای گوناگون و بیابانهای خشــک، که در بســیاری از بخشهای کشور هست، امکان ســاخت ســازههای برونگرا را از میان میبرد. شهر شوش یکی از کهنسالترین شهرهای ایران است که زندگی شهری از کمابیش 6000 سال پیش در آن شکل گرفته است. با پیدایی فرمانروایی هخامنشــیان نیروی شگفتانگیزی تبلور یافت که همهی میراث هنرهای بومی و هنر سرزمینهای زیر فرمان خود را یکجا گرد آورد و با غرور و گیراییای ویژه هنر هخامنشیان را پایه گذاشت. شــاهکار مهرازی این دوران ارگ پارسه و یا تختجمشید اســت که به جشــن و زندگی ویژه بود. از ویژگــی این مهرازی آن اســت که توجه بیش از اندازهای به نیایشگاه ندارد و پیوند نزدیکی با موجودات افسانهای دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.