بام فرهاد: شهر اورارتویی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

در بلندیهای کنارهی روســتای ســنگر در شمال شهر ماکو بازماندههای شهری اورارتویی پیدا شده است. این شهر بدون امکانــات پدافندی (:دفاعی) اســت و در خاور آن ســازههای دینی اورارتوییان دیده میشــود. همچنین نیایشگاهی سنگی وابسته به یکی از ایزدان جنگ اورارتویی در این جایگاه ساخته شــده است. در باختر شهر ســاختمانهایی همگانی در کانون خانههای بومیان شهر جای گرفتهاند. این شهر در زمان آبادانی 20 هکتار گسترش داشته است. درســت در کنار همین شهر است که گوردخمهی اورارتویی و ارزشــمند بــام فرهاد نیز جــای دارد. ایــن دخمه که به دخمهی ســنگی ماکــو نیز نامدار اســت، دربرگیرندهی دو اتــاق مربعشــکل بدون نورگیــر اســت. درون اتاقها نیز تاقچههایی دیده میشــوند. ورودی دخمه در سنگی است و برای ورود به آن باید از پلکان دستســازی که در کنار آن ساخته شده گذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.