یادی از روانشاد خداداد خنجری

Amordad Weekly Newspaper - - News -

خــداداد‌هوشــنگ‌خنجري‌در‌ســال‌٤٢٣١‌خورشــیدي‌در‌کوی‌ (:محل ‌هي)‌خرمشــاه‌یزد‌زاده‌شــد.‌وي‌پس‌از‌پشــت‌سر‌گذاشتن‌ تحصیالت‌آغازین‌در‌یزد،‌به‌دانشــگاه‌امیرکبیــر‌تهران‌رفت‌و‌در‌ رشــت‌هي‌ریاضي‌دان ‌شآموخت‌هی‌این‌دانشــگاه‌شــد.‌سپس‌به‌یزد‌ بازگشت‌و‌دبیر‌دبیرستان‌شد.‌وي‌از‌بنیا ‌دگذاران‌و‌کوشندگان‌انجمن‌ دیني‌زرتشتیان‌یزد‌بود‌که‌در‌ده ‌هي‌٠٦‌پاگرفت.‌از‌زند ‌هیاد‌خنجری‌ کتا ‌بهای‌«چهل‌ســتاره‌از‌کهکشان‌زرتشت»‌،‌«آتش‌و‌آتشکده»‌ و‌«بینش‌زرتشت»،‌چندین‌نوشتار‌در‌گاهنام ‌ههای‌هوخت،‌چیستا‌و‌ فروهر‌و‌سخنران ‌یهای‌شیوا‌و‌پربارش‌در‌یادها‌به‌یادگار‌مانده‌است.‌ وي‌در‌٠١‌تیرماه‌٥٧٣١‌چشم‌از‌جهان‌فروبست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.