گرامیداشت یاد روانشاد اردشیر مرادیان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

آیین‌گرامیداشــت‌یاد‌روا ‌نشــاد‌اردشیر‌ مرادیان‌به‌کوشــش‌کانون‌دانشحویان‌ زرتشتی‌در‌باغ‌اوسون‌برگزار‌شد. بیست‌و‌چهار‌سال‌از‌درگذشت‌روا ‌نشاد‌ اردشیر‌مرادیان‌م ‌یگذرد.‌ آییــن‌یادبــود‌آن‌روا ‌نشــاد‌آدینه،‌١١‌ خوردادمــاه‌ ٧9٣١‌ خورشــیدی،‌ بــا‌ جشــ ‌نخوانی‌موبد‌پدرام‌سروش‌پور‌آغاز‌ شــد.‌شــماری‌از‌همکیشــان،‌دوستان‌ و‌ خویشــاوندان‌ روا‌نشــاد‌ اردشــیر‌ مرادیــان‌در‌برگــزاری‌آییــن‌یادبــود‌ همازور‌شدند. زنده‌یاد‌اردشــیر‌مرادیان‌از‌جوانان‌خدمتگزار‌ هازمان‌زرتشــتی‌بود‌که‌٦‌خوردادماه‌ســال‌ ٣٧٣١‌خورشــیدی،‌در‌پــی‌برق‌گرفتگی‌در‌ هنگام‌درســت‌کــردن‌سیم‌کشــی‌برق‌باغ‌ اوسون‌جان‌سپرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.