نیایش گروهی در شاهورهرامایزد تهران

Amordad Weekly Newspaper - - News -

نیایشگاه‌شا ‌هورهرا ‌مایزد‌تهران‌در‌خجسته‌ روز‌ورهرام‌ایزد‌میزبان‌زرتشتیان‌است. زرتشــتیان‌تهران‌آدینــه‌٨١‌خوردادماه‌ ٧9٣١‌خورشیدی،‌در‌فرخنده‌روز‌ورهرام‌ ایــزد‌همچون‌هــر‌مــاه‌در‌نیایش‌گاه‌ شا ‌هورهرا ‌م‌ایزد‌گردهم‌می‌آیند.‌ نیایــش‌گروهی‌ورهــرام‌ایــزد‌از‌ماه‌ خــورداد‌این‌بــار‌به‌گونــ ‌های‌متفاوت‌ برگزار‌م ‌یشود.‌زرتشــتیانی‌که‌خواهان‌ همــازوری‌در‌اوســتاخوانی‌گروهــی‌و‌ آیین‌نو‌کردن‌کشــتی‌هستند‌م ‌یتوانند‌ در‌این‌روز‌از‌ســاعت‌٨١‌و‌٠٣‌دقیقه‌به‌ همکیشان‌بپیوندند. از‌باشــندگان‌‌در‌این‌آیین‌خواسته‌شده‌ افزون‌‌بر‌به‌تن‌داشتن‌سدره‌و‌کشتی‌٥١‌ دقیقه‌پیش‌از‌آغاز‌نیایش‌در‌نیایش‌گاه‌باشند. گفتنی‌است،‌هر‌ماه‌در‌گاه‌شمار‌زرتشتیان‌‌به‌ ٠٣‌روز‌بخش‌م ‌یشود‌که‌هر‌روز‌نامی‌ویژ‌هی‌ خود‌دارد.‌ زرتشــتیان‌در‌روز‌ورهرا ‌مایــزد‌از‌هر‌ماه‌در‌ نیایشگا ‌ههای‌خود‌گردهم‌می‌آیند‌و‌به‌نیایش‌ با‌اهورامزدا‌م ‌یپردازند‌و‌تندرستی‌و‌س ‌ربلندی‌ همگان‌را‌خواستار‌م ‌یشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.