«امرداد» فراخوان میدهد با هم ايـران را بشناسیم

Amordad Weekly Newspaper - - News -

هفتهنامهی امرداد با آرمان شناساندن گیراییها (:جاذبهها) و دیدنیهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی و گسترش گردشگری درونکشوری در نگر (:نظر) دارد تا برترین خواستگاههای گردشگری ایران را بر پایهی سنجههایی (:معیارهایی) که در دنباله خواهد آمد به خوانندگان خود معرفی کند. در پایان سال با رای خوانندگان و گروهی از کارشناسان گردشگری برترین گیراییها معرفی میشوند. ایران سرزمینی است با طبیعتی شگرف و تاریخی دیرینه. این فالت کهن زیباییهایی طبیعی و تاریخی بیمانند و بیشماری را در دل خود جای داده است که هر کدام به تنهایی بستری برای گسترش صنعت گردشگری هستند. این صنعت هماکنون از صنعتهای پیشرو در جهان است و همهی کشورها بر سر جذب این سرمایهی بزرگ هماوردی (:رقابتی) تنگاتنگ دارند، ولی به این صنعت ولی در ایران بیمهری شده است و همدلی وهماندیشی ملی در این راستا نیازی بایسته (:ضروری) است. خوانندگان امرداد میتوانند گزارشی کوتاه همراه با عكس از گیراییهای شهر یا استان خود را برای معرفی به هفتهنامهی امرداد بفرستند. بایسته است در معرفی گیراییهای گردشگری (تاریخی، طبیعی، تفریحی و یا زیارتی) از سوی خوانندگان سنجههای زیر آورده شود: .1 آسانی رفت و آمد (مواردی چون سختی راه، وسایل رفت و آمد و فاصلهی گیرایی گردشگری تا نزدیكترین شهری که دستکم بیش از 100 هزار تن جمعیت دارد.) .2 دیرینگی؛ .3 شمار بازدیدکنندهها؛ .4 ثبت ملی، اگر انجام شده است؛ .5 ثبتجهانی، اگر انجام شده است؛ .6 شگفتی؛ .7 دستنخورده بودن (بكر بودن)؛ .8 سوغاتیها (آیا صنایعدستی، خوردنیها و نمادهای ویژه در دسترس است؟)؛ .9 ضریب امنیت؛ .10 امكانات رفاهی و بهداشتی؛ .11 خوراکهای بومی ویژه. هر یك از گزینههای باال امتیازی دارد که در باال بردن جایگاه مكان گردشگری موثر است. عكسها و گزارش خود را میتوانید به شمارهی: 09198040593 تلگرام یا به نشانی: ‪VDUGDELU DPRUGDG#JPDLO FRP‬ بفرستید. گزارشها و عكسهای شما در هفتهنامه و تارنمای امرداد منتشر خواهد شد. در پایان سال با دیدگاهسنجی از خوانندگان و رای کارشناسان استانهای برتر گردشگری ایران شناسانده خواهند شد.

فهرست نوشتارهای «با هم ایران را بشناسیم» که تاکنون در هفته نامه و تارنمای امرداد منتشر شده است: باهم ایران را بشناسیم )1( با عنوان «رویارویی کویر و دریا در ساحل شگفت درک» در شمارهی 385 هفتهنامهی امرداد باهم ایران را بشناسیم )2( با عنوان «دیوها شب هنگام به ایوان نیاق بازمیگردند» در تارنمای امرداد باهم ایران را بشناسیم )3( با عنوان «سنبك پدیدهای شگفت در بندریگ بدگل» در شمارهی 386 هفتهنامهی امرداد باهم ایران را بشناسیم )4( با عنوان «رازهای شگفتانگیز طبیعت در تنگهی شیرز» در هفتهنامهی 387 هفتهنامهی امرداد باهم ایران را بشناسیم )5( با عنوان «دماوند نامی که بر پیشانی آسمان نقش بسته است» در تارنمای امرداد باهم ایران را بشناسیم )6( با عنوان «گشادهدستی کویر در دره بومبا» در شمارهی 388 هفتهنامهی امرداد باهم ایران را بشناسیم )7( با عنوان «پریان؛ کهن روستایی که بوی مهربانی میدهد» در تارنمای امرداد

ویژگیهای دخمه و استودان شهر ری

.1 آسانی رفت و آمد (مواردی چون سختی راه، وسایل رفت و آمد، فاصلهی گیرایی گردشگری تا نزدیكترین شهری که دست کم بیش از 100 هزار تن جمعیت دارد باید نوشته شود): گوردخمه و استودان ری در بافت شهری جنوب شهرری با جمعیتی نزدیك به 300 هزار تن جمعیت جای دارد؛ .2 دیرینگی: دیرینگی دخمه به روزگار ساسانیان بازمیگردد؛ .3 شمار بازدیدکنندهها: به شوند ناشناخته بودن گردشگران بسیاری از این مكان دیدن نمیکنند و بازدیدکنندهها بیشتر از تورهای گردشگری هستند؛ .4 ثبت ملی: این مكان هنوز به ثبت ملی نرسیده است؛ .5 ثبتجهانی: نشده است؛ .6 شگفتی: .7 دستنخورده بودن (:بكر بودن): دخمهی شهر ری در گذر بیش از 1500 سال دستنخورده و استوار بر جای مانده است؛ .8 سوغاتیها: سبزیجات شهر ری به شوند خاک حاصلخیز این گستره در جایجای ایران شناخته شده و زبانزد است؛ .9 ضریب امنیت: به شوند پیوسته بودن به شهرری و وجود برجك نگهبانی در نزدیكی آن این مكان ضریب امنیتی باال دارد؛ امكانات رفاهی: شهرری دارای امكانات رفاهی برای گردشگران است. .11 خوراکهای بومی ویژه:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.