دژ ایرج

Amordad Weekly Newspaper - - News -

«قلعه ایرج» دژی باستانی است که در گوشهی شمالی بزرگراه شهدای پرواز شهرستان پیشوا و در نزدیكی روستای عسگرآباد عباسی جای دارد. این دژ به عنوان بزرگترین دژ خشت خام در ایران و جهان شناخته میشود. دژ ایرج یكی از کممانندترین دژهای خشتی جهان است و با بلندای 15 متر و 20 سانتیمتر با گسترهی 200 هكتار در دوران ساسانی ساخته شده که به شوند (:دلیل) نگهداری نشدن و ویران شدن از سوی افراد سودجو به شدت آسیب دیده است. به باور برخی دژ ایرج همان دژ وارنا است که در وندیداد از آن نام برده شده است. محمدحسن اعتمادالسلطنه در کتاب مرآتالبلدان و جرج کرزن در سفرنامهاش دژ چهارگوش ایرج را با دژ وارنا که در اوستا آمده است برابر دانستهاند. «چهاردهمین کشور با نزهت که من اهورامزدا آفریدم وارنای چهارگوش است، زادگاه فریدون، قاتل اژدی هاک»، (وندیداد، اوستا) همچنین چون ایرج نام فرزند فریدون بوده است، گمان این که دژ ایرج همان دژ وارنا باشد بسیار است. شوربختانه اکنون از چهار دروازهی دژ ایرج، تنها دروازه اصلی آن بر جای مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.