بانویی آرمیده در دل کوه

13 تا 17 تیر زمان دیدار پارس بانو

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده سوده‌حاج ‌یکرم

زیارتگاه پارسبانو در پهنــهای به نام زرجوع جای دارد، گسترهای ساکت و آرام که تا چشم کار میکند کوه میبینید. این زیارتگاه تاریخی وابسته به زرتشتیان است و از روز مهرایزد تا ورهرام ایزد و تیرماه در گاهشمار زرتشتی برابر با 13 تا 17 تیرماه از ســالنمای رسمی کشور، زرتشتیان سراسر ایران برای نیایش و شادی به این پیرانگاه میآیند. ‌داستان‌از‌جایی‌آغاز‌م ‌یشود‌که‌یزدگرد‌ساسانی‌ پس‌از‌گریختن‌به‌خراســان‌به‌دست‌چوپانی‌ کشته‌م ‌یشود‌و‌فرزندان‌او‌که‌دو‌پسر‌به‌نا ‌مهای‌ هرمزان‌و‌اردشیر‌و‌پنج‌دختر‌به‌نا ‌مهای‌شهربانو،‌ پار ‌سبانو،‌مهربانو،‌نی ‌کبانو‌و‌نازبانو‌بودند‌پس‌از‌ پیچیدن‌خبر‌مرگ‌پدر‌در‌شــهر‌یزد‌از‌یکدیگر‌ خداحافظی‌کردند‌و‌از‌هم‌جدا‌شدند‌تا‌دشمنان‌ نتوانند‌به‌آسانی‌آ ‌نها‌را‌بیابند.‌از‌میان‌فرزندان‌ پادشاه‌ساســانی‌پار ‌سبانو‌و‌مهربانو‌به‌سوی‌ شمال‌باختری‌(:غربی)‌یزد‌راهی‌م ‌یشوند‌و‌در‌ پهن ‌هی‌ارجنان‌از‌یکدیگر‌جدا‌م ‌یشوند.‌مهربانو‌ که‌به‌ســمت‌عقدا‌رفــت،‌از‌ب ‌یخوراکی‌و‌رنج‌ م ‌یمیرد.‌وی‌را‌در‌گوشه‌باغی‌در‌عقدا‌به‌خاک‌ م ‌یسپارند‌که‌اکنون‌به‌مزرع ‌هی‌مهر‌شهره‌است‌ و‌مردم‌آن‌آبادی‌آن‌را‌پهن ‌هی‌مهربانو‌م ‌ینامند.‌ پارس‌بانو‌به‌سوی‌باختری‌عقدا‌راهی‌م ‌یشود‌ و‌به‌زرجوع‌رســیده‌و‌در‌میان‌کو‌هها‌از‌دید‌هها‌ پنهان‌م ‌یشود.‌خاتون‌بانو‌پس‌از‌ناپدید‌شدن‌در‌ خواب‌نابینایی‌نمایان‌م ‌یشود‌و‌پس‌از‌شفای‌ چش ‌مهایش‌از‌او‌م ‌یخواهد‌تا‌بنای‌پارس‌بانو‌ را‌بنیان‌نهد. این‌بنای‌تاریخی‌زیر‌نظر‌انجمن‌زرتشــتیان‌ شــری ‌فآباد‌یزد‌اســت.‌چندین‌بــار‌گنبد‌و‌ خیل ‌ههای‌آن‌‌به‌دست‌زرتشتیان‌و‌دهشمندان‌ زرتشتی‌بازسازی‌و‌درها‌و‌پنجر‌هها‌عوض‌شده‌ است.‌حسینی ‌های‌در‌نزدیکی‌این‌سازه‌است‌که‌ دیرینگی‌بســیاری‌ندارد‌و‌مربوط‌به‌روستای‌ زرجوع‌است.‌همچنین‌برج‌دیدبانی‌کهنی‌آ ‌نجا‌ است‌که‌پیشین ‌هی‌آن‌جایی‌ثبت‌نشده‌است. زیارتــگاه‌پار ‌سبانو‌در‌یک‌ســال‌گذشــته‌ لول ‌هکشی‌گاز‌شده‌و‌نخستین‌زیارتگاهی‌است‌ که‌برق،‌تلفن،‌گاز‌و‌آب‌لوله‌کشی‌دارد. دو‌چشــمه‌در‌پشت‌این‌زیارتگاه‌وجود‌دارد‌ که‌روستاییان‌کشــتزارهای‌خود‌را‌با‌آ ‌نها‌ سیراب‌م ‌یکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.