نــگـاه مـــردم

‌‌امرداد‌چش ‌مب ‌هراه‌ديدگا‌هها،‌انتقادها‌و‌پیشنهادهاي‌شما‌خوانندگان‌گرام ‌ي‌است.‌

Amordad Weekly Newspaper - - News -

صندوق‌پستي‌امرداد:‌‌‌‌‌‌تهران‌441/55851‌‌ ‌10000088325331‌‌:دادرما‌ریگمایپ‌هرامش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ شماره‌وات09198040593‌‌:دادرما‌پاس‌

با درود، نخست، جشــن تيرگان و سالروز گراميداشت آرش كمانگير، پهلوان بزرگ، دلير و ميهندوســت ایرانــي را بر ایرانيان دوستدار اشــو زرتشت و فرهنگ شکوهمند ایران باســتان شــادباش ميگویم و دیگر اینکه هفتهنامهي ارجمند امرداد آگهي فروش كارت شادباش جشن تيرگان امسال را یك روز پيش از جشن چاپ كرد. از دید بنده بهتر بود كه این كار بســيار بایسته و شایسته در شمارهي 389 امرداد یعني چهار هفته پيش از جشن انجام ميشد تا خوانندگان گرامي امــرداد فرصت خرید و فرســتادن بهنگام كارت شاد باش جشن تيرگان را به دوستان و بستگانشان داشته باشند. باسپاس -حبيب امرداد: فرمایش شما درست است. پوزش ما را بپذیرید.

در آن روز شــومي كــه منصــور، خليفهي سنگدل تازي، همچون خفاشي خونخوار، قهرمان ایرانيان ابومســلم خراساني را با سربازان سياهدل خویش و دور از دسترس ایرانيان و بهویژه خراسانيان ناجوانمردانه به قتل رساند. آنگاه كه پيکر پاك ابومسلم را از قصر خليفه به بيرون كشيدند، منصور دید بر روي زمين گردنبندي از پوست آهو افتاده آن را باز كرد و در آن بر پوســتهاي نازك به زبان پهلوي نوشته شده بود: «سرباز ایران ابومسلم خراســاني». ایرانيان از همان روز تصميم به نابودي خالفت ستمگر و فریبکار عباسي گرفتند و كســاني همچون سنباد و اســحاق ترك و المقنع و بابك و مازیار كه به خونخواهي ابومسلم خراساني قيام كردند و سرانجام به تدبير دانشمند بزرگ ایراني خواجه نصيرالدین توسي و با حملهي هالكو، خالفت ستمگر عباسي نابود شد. پاینده باد ایران بنگرید بــه رادیو تلویزیون بــه جاي آنکه واژههاي تازي را كنار بگذارد بيشــتر به كار ميبرد مانند رادیو ورزش كه هماكنون چند بار واژه، خلفي: پشــتي و قدامي: پيشين، تازي را به كار بــرد، همچنين كس دیگري بيش از 10 بار واژه حتــي را بر زبان آورد كه نياز نبود و ميتوان با كنار گذاشتن حتي به آساني سخن را به رســایي به شنونده رســاند. امرداد به آنها یادآوري كند. اینان پيشينه دانشيکي نداشــتهاند كه ما با زبان آنها بخواهيم به گمــان برخي زبانمان را رساتر كنيم. فارســي خود رسایش خود را دارد. به جاي عنوان كنيد: گوشــزد كنيد یا یادآور شوید به رادیو تندرستي.

دربارهی آقای ســپنتا نيکنام باید بگویم كه واژهی اقليت كامال ناروا و نادرســت است. هيچ ایرانیای نباید در كشور خودش اقليت یا اكثریت باشــد. باید تنها ایرانی بودن و كاردان بودن فرد مســوول معيار باشد نه دین و مذهب او.

ميالد نایينيان

درود بر شــما و نویســندگان گرانمایهتان به ویژه جناب ســورنا فيروزي. ميخواستم درخواست بدهم كه یك مقاله بنویسيد و لر بودن هخامنشيان و شبهات تاریخي دیگر مانند كرد بودن مادها و لر بودن ساسانيان را رد كنيد بلکه دهان قومگرایان بسته شود.

ثبت جهانی محور ساسانی خبر خوشایندی بود و آرزو داریم از این دست خبرها بيشتر بشــنویم. ولی كاش ميراث فرهنگی برای ایــن مکانهای جهانیشــده برنامهریزی كرده و امکانات و چشماندازهای گردشگری آنها را باال ببرد تا به واســطهی آن پذیرای گردشگران خارجی بيشتری باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.