نــگـاه مـــردم

Amordad Weekly Newspaper - - News -

‌‌امرداد‌چش ‌مب ‌هراه‌ديدگا‌هها،‌انتقادها‌و‌پیشنهادهاي‌شما‌خوانندگان‌گرام ‌ي‌است.‌ صندوق‌پستي‌امرداد:‌‌‌‌‌‌تهران‌441/55851‌‌ ‌10000088325331‌‌:دادرما‌ریگمایپ‌هرامش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ شماره‌وات09198040593‌‌:دادرما‌پاس‌

خانوادههای آذری مراقب شستوشــوی مغزی فرزندان خود از ســوی پانترکها باشــند. یکــی از نزدیکان من کــه افکار تجزیهطلبــی دارد با قرار دادن ســیدی ســخنرانیهای این گروه در اختیار فرزندم قصد کشــاندن او به گروههای تجزیهطلب ترک را داشــت که خوشــبختانه ما متوجه شــدیم و ارتباط خود را با او قطع کردیم. حفــظ یکپارچگی ایــران وظیفهی همهی ایرانیهاســت و این وظیفه برای آذریها دوچندان اســت چرا که بیشتر مورد هدف تجزیهطلبها هستند. یک هممیهن آذری

میخواســتم نام پســرم را 3مــاه پیش بگذارم کاســپین، ثبت احوال نذاشت. دلم میخواست این نام را زنده نگه دارم اما ...

از این ترسم که روزی من شوم پیر نبینم نامی از کوروش جهان گیر از این ترسم که روزی من دهم جان نبینم روز کوروش در تقویم ایران از این ترسم که عمر من رسد سر شاه کوروش را برد بیگانه کشور از این ترسم کاسه عمرم لبریز گردد کوروش از آن کشور قرقیز گردد از این ترسم تنم بیجان گردد داریوش از آن کشور افغان گردد همه نام آوران رفتند به تاراج تاکی باید به کشورها دهیم باج کوروش در تاریخ ایران افسانه گشته چرا این شاه عدل بیخانه گشته بادرود و سپاس حشمت یوسفی

زمانی کرزوس به کــوروش بزرگ گفت چرا از غنیمتهــای جنگی چیــزی را برای خود برنمیداری و همه را به سربازانت میبخشی. کوروش گفــت اگر غنیمتهــای جنگی را نمیبخشــیدیم االن دارایی من چقدر بود؟ کــرزوس عددی را با معیــار آن زمان گفت. کوروش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کوروش برای امری به مقداری پول و طال نیاز دارد. ســرباز در بین مردم جار زد و ســخن کوروش را به گوششان رسانید. مردم هرچه در توان داشــتند برای کوروش فرستادند. وقتی که مالهای گردآوری شده را حساب کردند، از آنچه کرزوس انتظار داشت بسیار بیشتر بود. کوروش رو به کزروس کرد و گفت، ثروت من اینجاست.

بــا درود، گاهــي در رویــهي تاریــخ و باستانشناســي، فرتور ســنگنگارهاي در اندازهي بســیار کوچکي چاپ ميشــود که نگارههــا بــه خوبي دیده نميشــوند پس خواهشمندم فرتور سنگنگارهها به گونهي پیوســته یعني در هر شــماره از امرداد یک فرتور ازسنگنگارههاي ایالمي تا ساساني در اندازهي مناســب با توضیح بایسته دربارهي نام و موضوع سنگ نگاره چاپ شود. باسپاس-حبیب

چه جمعه بدی بود. کاش انسانهای بزرگ هیچ وقت از پیش ما کوچ نکنند. درگذشــت استاد عزتاهلل انتظامی و ضیاالدین دری را به ایرانیان آرامشباد میگویم. زمانی

داریوش بزرگ نخستین کسی بود در جهان که تشکیالت و سیستم ساخت برای آبادی تمدن بشر. راه شــاهی، ضرب سکه، گارد جاویــدان، اختراع خط بــرای تمدن ایران، ایجاد زرادخانه نظامی در یمن ...و این کارها از عهده یک نفر بر نمیآید و نیاز به سیستم فکری و عملی داره.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.