پیچازه (ویژهی تهران)

Amordad Weekly Newspaper - - News -

ترازی:

.1 ســرزمین مقدس که زیباتریــن جایگاه در جهان و کانون و گهــواره تمدن درطول تاریخ جهان بوده، هســت و خواهد بود - روســتای دایره شــکل در جنوب شــهرری که از دوران ماد، هخامنشی اشــکانی و ساسانی آثار فراوان دارد. 2.نام پســرانه آریایی به معنای باشــکوه و زیبــا - رودخانــه و منطقهای ده هزار ســاله در شــمالغرب تهران - کوهی بســیار زیبا در شــمال تهران - کشــتی جنگــی 3.بیپروا - اریب - اگــر - از اختراعات مهم تمدن جهان توسط ایرانیان- راز - جنس قوی - تکرار واک 4.جذاب - منطقهای ده هزارساله در شمالغربی تهران - روســتای ده هزارساله نامور به آدمک ســنگی در نزدیکی تهران- مروارید - آهنگ 5.از رودهای اســتان تهران - خانه - روشنی و فروغ - ســفینه فضایی در آثار باستانی آریاییان 6.درخت همیشــه ســبز - طمع 7.منطقهای باســتانی و بســیار زیبا و تات زبان در شــمال رودهن - آهنــیاش نرود در ســنگ! - میوه زرد دوستداشــتنی - منطقهای باستانی با نام کهن خورآذین در تهران 8.ســاز شاکی - بوی رطوبت - آبشــاری بســیار زیبا در لواســان - شــهری با بیش از چهارده هزار ســال پیشینه که زادگاه اشوزرتشت اســت -بزرگ و پهلوان 9.از محلههای بسیار زیبای لواسان با آثار باستانی فراوان - خواهــش و آرزو - آتشــکدهای بزرگ و بســیار کهن در مالرد 01.گهواره - عنصر مهم در نمک خوراکی - خدای خورشید در مصر - جوانمرد 11.کوهی تاریخی و بسیار زیبا در نزدیکی فیروزکوه پیشینه شهر سردسیر و بسیار زیبا در استان تهران با بیش از ده هزارسال

1.از زیباترین و نامیترین روستاهای لواسان - موبد 2.نام دخترانه به معنای آریایی بزرگ - شهری زیبا و ده هزارساله در نزدیکی کوه دماوند 3.گیاهی خاردار - ردیف و رده - متفاوت و تنها 4.جوانان بسیاری به دنبال آن هســتند! - چین و شکن 5.بلندترین نقطه - دریاچهای زیبا در گســتره ایران بزرگ که اکنون در ترکیــه قــرار دارد - دورویی 6.گرفتن و بردن - پیش شــماره - شوخی درگویش تاتی 7.خواننده ســرود ای ایران - تبار 8.آزار - از پهلوانان بزرگ شاهنامه - اشاره نزدیــک 9.محفظــهای بــرای نگهــداری ســرور و تجهیزات جانبی - منطقهای حفاظت شده در شمالشــرقی تهران - حیوان وحشی 01.علف خوردن دام - از آخشیگان 11.اشک سیزدهم - از روزهای نبر در ماههای زرتشتیان 21.از ابزار کشــاورزی - دانهای خوراکی که منشا آن کشور ایران بزرگ است .13 زائوترسان!! - رودی پرآب در گستره ایران بزرگ که اکنون در ازبکســتان و ترکمنستان قرار دارد - افزایش حجم برنج 41.نزد دیگران خود را عزیزکردن! - شــکاف - ســاز کهن ایرانی 51.حافظهی رایانه- چهره 61.نشــان صفت تفضیلی - نماد چگالی - شرمنده شدن! 71.پایه و ســتون - گیج و سربه هوا! - قوچ 81.آداب و آییــن - ناامید 91.عالمت جمع - عالمت مفعولی - ســبزی پرآهن 02.درختی زیباکه خاســتگاه آن کشور ایران بزرگ است - نمایشــنامه معروف اثر فدریکو گارسیالورکا 12.منطقهای ده هزارساله به معنای دشت گل سرخ در غرب تهران - ورودی خانه

ایستایی:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.