این تیشه را بر کدام ریشه میزنیم؟!

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نویسنده بابکسالمتی

رفتار ما شگفتانگیز است! در تاراج کاالهایی که گران میشــوند یا در غــارت هرآنچه که نایاب میشوند همانندی در جهان نداریم! یک روز با گران شدن مرغ و تخممرغ، تخم ماکیان را برمیاندازیم. روز دیگر فرآوردههای شیری نایاب میشــود، بیتوجه به اندازهی خوراک خود شیر، پنیر و ماســت انبار میکنیم. بهای دالر افزایش مییابد جلــوی صرافیها صف میکشــیم. پوشک گران میشــود، انبارگری (:احتــکار) میکنیــم. بــرای دارو کــه جان مردمان به آن بسته اســت بازار سیاه درست میکنیم! خودرو ایرانی افسارگســیخته گران میشــود، در یک دقیقه 6 میلیون درخواست برای نامنویسی درون تارنمای سایپا میشود. این آمــار به گفتــهی کارشناســان آرزویی دســتنیافتنی برای هر خودروساز بزرگی در جهان اســت. هر تن 25 میلیون تومان، یعنی 150 هــزار میلیارد تومــان ریختیم به جیب سایپا. خبرآنالین در این باره نوشت: اگر ارزش کنونــی بازار آزاد دالر را ببینیم، میشــود 13 میلیارد دالر. اگــر ارزش کنونی دالر در بازار پایاپای را در نگر آوریم، میشــود 19 میلیارد دالر و اگر بهای دالر دولتی را درکار آوریم 35 میلیارد دالر در یک دقیقه به ســایپا سپردیم. اگر مــردم بخواهند در یک ســرمایهگذاری بسیار ســودآور همبهره شــوند با همین پول میتوانستند یکی از شــرکتهای بنز، بیامو، المبورگینی، شــورولت، فــورد، تویوتا و فیات را یکجا خریداری و بهگونهی ســینهخیز به ایران فرابخوانندشان...! اینگونه نهتنها همهی بیکاران جــوان کارآزمــوده و آموزشدیدهی ایران به کار گرفته شــده بودند، سود کالنی را نیز به چنگ آورده بودیم، ولی صد افسوس که مردم به اینگونه راههای رشــد بها نمیدهند و پولهای خود را به جیب خودروســاز سرازیر میکننــد که تابوت خود را پیشخرید کنند !... سایپا با همین پول میتواند 15 بار شرکتش را شخم بزند و از نو بسازد. تولید 9 سال شرکت پیش فروش شــد و زمان تحویل هم به نرخ روز، انجام میشود !... کاله از این گشادتر !... پیدا نیست چه اندیشــهای تا این اندازه ما را به کژراهه کشانده است! چه آموزشی از ما اینچنین مردمی ســاخته است؟! شــاید گمان کنیم سود بهدســت آمده مــردم را به این رفتار شــگفت میکشاند. به راســتی مردم نمیدانند با این کار و ســود سرشاری که بیاندیشــه، بهرهی سایپا کردند این خودروســاز، خودروهــای گرانتر و بیکیفیتتری را به فرزندانشان خواهد فروخت. خودروهای بدتر و گرانتر بیمههای سنگینتری را بر دوش خریداران خواهد گذاشــت و اینگونه زنجیرهی بیمار بزرگتر خواهد شــد. چه کسی زیان میکند؟ چه کســی پاسخگوی زیان مردم است؟ پاسخش ناگفته پیداست: خود مردم! در افزایش بهای دالر نیز راهی که رفتیم بیراهه بود. پیشتر نیز گفته شد که دگرگونی رفتار ما با مردم ترکیه چه اندازه دردآور است. جایگزینی ریال با دالر در هنگامههای دشوار اقتصادی ما را به روزهای سیاه نزدیکتر میکند. کاری به لغزش دولتمردان نداریم. وعدههای سرخرمنی که پشــوانه ندارند را از این گوش به آن گوش میسپاریم. خرید دالر به بهانهی سرمایهگذاری آن را گرانتــر میکنــد و گران شــدن دالر، همهی کاالها را گرانتر خواهد ســاخت. انگار از یاد بردهایم که همگی بر یک کشــتی سوار شــدهایم. اگر ناخدا ما را به دل توفان میبرد، اگر بلد راه نیســت، نباید خود به جان کشــتی بیفتیم. هر آسیبی که به این کشتی برسد، همه با هم نابود خواهیم شــد! این دریا ناخدا و باخدا نمیشناسد، همه را غرق خویش میکند. بر سر شاخ نشستهایم و بن میبریم. تیشه بر ریشهی جان خویش میزنیم! ســودی که هر یک از ما را خشــنود میکند اما اقتصاد کشور را ناتوانتر از پیش میســازد، راهی است که به ترکستان میرود. ســود ما بــه بهای زیان ایــران تمام میشود. میهن ما تاب این بیمهریها را ندارد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.