پیچازه (ویژهی سمنان)

Amordad Weekly Newspaper - - News -

ترازی:

1.سرزمین مقدس که زیباترین جایگاه در جهان و کانــون و گهواره تمدن در طول تاریخ جهــان بوده هســت و خواهدبود 2.نام دخترانه آریایی به معنای هماهنگ و منظــم - کوهی بســیار زیبا در بخش کهن آباد شــهر آرادان سمنان 3.شهری با بیش از ســیزده هزار ســال پیشینه در استان ســمنان که پسته بسیار نامی دارد - نان ســنتی و بسیار خوشــمزه استان ســمنان 4.دریا - قانون زرتشت - آفت چشــم را گویند 5.کوهی زیبا در نزدیکی شــهر شــاهرود - کوهــی زیبا بــا آثار باستانی فراوان در شــمال شهر گرمسار 6.حیوانی بزرگ کــه ایرانیان در جنگها از آن اســتفاده میکردنــد - کوهی زیبا در نزدیکی شهر ســمنان 7.حرف تردید - ویتامیــن خــون - از مزههــا - می و شــراب 8.مرد زیرک که بــا معنی دیگر در غزل حافظ بســیار کاربرد دارد - ایرانیان در قدیم بــا این گل دیوارهای خانه را تمیز و ســپید میکردند 9.ساز شاکی - از آخشیگان 01.گاهی - ســرازیری 11.زادگاه اشوزرتشت که پیشینهای چهارده هزار ساله دارد - عمربرهنه- ایرانیان نخستین کسانی بودندکه آن را روی رود ســاختند 21.از نیروگاههــا - نام دیگر کوه زیبــای خیرکوه در نزدیکی دامغان - دارای جایــگاه بلند 31.پرندهای زیبا که در جهان اندمیک و بومزاد اســتانهای سمنان و یزد و خراسان اســت و در خطر نابودی قرار دارد - دشــت بسیار زیبا درشمال شهر میامی که در بهار پوشــیده از شــقایق و در تابستان پوشیده از گل آفتابگردان میشود

ایستایی:

1.کوهی زیبا با بلندی0022 متر در روســتای تاریخی فروان در شــهر آرادان استان سمنان - نام دیگر شــهر براز در شــاهنامه 2.سخن بیهــوده - ایزد بانوی آریایــی 3.کوچکترین واحد تشکیل دهنده ماده - گونه - موبد 4.سرکش و نافرمان - شماره دروازهبان - میوه تندرســتی 5.منطقــهای چهارده هزار ســاله با آثار فراوان در جنوب شهر ســمنان 6.بوی رطوبت - واژه بریدن در شــاهنامه 7.تازه - کوهی زیبا با بلندای 3200 متــر در نزدیکی دامغان 8.خوراک ســنتی ایرانیان - حشــره خونخوار 9.از زیباترین جنگلهــای جهان در نزدیکی شاهرود 01.منســوب به دشمن تاریخی و شــمالی ایرانیان - گیــاه هرز و انگلی - کوهــی زیبا با بلنــدای 2500 متر در نزدیکــی شــهمیرزاد 11.طعمــهای که برای فریب ماهی روی قالب میگذارند - پیشوند نداشــتن - لفظی که مردمان شــهمیرزاد برای استشمام بوی بد به کار میبرند 21.پارچه نخی - از خوراکهای سنتی و بسیار خوشمزه شهر دامغان 31.از خوراکهای سنتی و بسیار خوشمزه شهر سمنان - نام چندتن از شاهان اشکانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.