«کمان »99 تیـری از کمان آرش

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده بامداد‌باستانی

31 شــهریورماه 1359 ارتش عراق با تازشی چندســویه از زمین و هوا به کشورمان تاخت و اینگونــه درازترین جنگ متعارف ســدهی بیســتم را آغاز کرد. این جنگ پس از 8 سال در امرداد 1367 با پذیرش آتشبس از سوی دو کشــور و پس از به جا گذاشتن 190 هزار کشــته، 672 هزار زخمی و 97 میلیارد دالر هزینه به پایان رسید. صدام با امید فرمانروایی بر اروندرود و تجزیهی خوزستان با بهرهگیری از اصل غافلگیری به ارتش این کشور فرمان تاختن به ایران را داد. نیروی هوایی عراق همزمان با تازش نیروی زمینی به مرزهای خاوری ده فرودگاه ایران را بمبــاران کرد تا نیروی هوایی ایران را از آغاز زمینگیر کرده باشــد اما این نخستین لغزش صدام و رایزنانــش در تاختن به ایران بود. با اینکه همــهی فرودگاههای نظامی ایران زیر بمباران آســیب دیده بودند، تنها سه ساعت پس از آن نخســتین عملیــات نیروی هوای ارتــش با نام «انتقام» انجام شــد و 8 فروند هواپیمای جنگندهی ایرانی دو پایگاه عراقی را بمباران کردند تا نیروی هوایی ارتش ایران آمادگی خود را برای بزرگترین عملیات تاریخ نیروی هوایی ایران بازیابی کند. عملیات «سایهی البرز» یا «کمان »99 در یکم مهرماه 1359 با پرواز 200 عقاب تیزپرواز انجام شد تا برتری هوایی ایران بر عراق پایدار بماند. از میان 200 هواپیمای ایرانی که در «سایهی البرز» پرواز کردند 140 فروند از مرز گذر کرده و 60 فروند هم به پشتیبانی پرداختند. خلبانان ایرانی اهداف نظامی ارتش عراق، در شهرهای کرکــوک، موصل، رشــید، حبانیــه، ناصریه، شعیبیه، کوت و المثنی را بمباران کردند. نام کمان از استورهی آرش کمانگیر گرفته شد تا یادآور تیر دورپرواز پهلوانان ایران باشــد که هیــچ نقطهای از خاک دشــمن از آن در امان نیست و عدد 99 نیز شمار رویههای (:صفحات) عملیات است که بیدرنگ پس از تازش عراق، به دستور فرمانده نیروی هوایی ارتش سرتیپ جواد فکوری شبانه برنامهریزی و آماده شد. کمان 99 نخســتین ضرب شــصت عقابان تیزپــرواز ارتش ایران به عــراق بود تا بدانند رویای فتح ســه روزهی خوزستان خیالی خام بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.