سپنتاب تا 90 درصد در مصرف آب صرفهجویی میکند

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده سیاوش نمیرانیان

فريدون‌سپنتا،‌مخترع‌جوان‌زرتشتی‌به‌تازگی‌ ابزاری‌را‌اختراع‌كرده‌اســت‌كــه‌م ‌یتواند‌با‌ صرف ‌هجويی‌در‌نيــاز‌آبی‌گياهان‌و‌تعيين‌تراز‌ (:ميزان)‌غذايی‌گياه‌دگرگون ‌یهای‌بزرگی‌را‌در‌ كشاورزی‌كشور‌پديد‌آورد. وی‌دربار ‌هی‌اين‌اختراع‌كه‌سپنتاب‌نام‌دارد،‌ گفت:‌ســپنتاب‌يک‌ســامان ‌هی‌نرم‌افزاریســخت‌افزاری‌برای‌نگ ‌هداری‌از‌گياه‌اســت‌ كه‌نصب‌آن‌به‌ســادگی‌انجام‌م ‌یشود.‌اين‌ دستگاه‌كاربری‌آسانی‌دارد‌و‌كسانی‌كه‌هيچ‌ گونه‌آشنايی‌با‌تکنولوژی‌ندارند‌نيز‌م ‌یتوانند‌ با‌آن‌كار‌كنند. اين‌مخترع‌جوان‌زرتشــتی‌دربار‌هی‌شيو‌هی‌ كنترل‌دستگاه‌گفت:‌سپنتاب‌با‌مودم‌درونی‌و‌ آنتن‌تقوي ‌تكنند‌هی‌اينترنت،‌توانايی‌اتصال‌به‌ هر‌سامان ‌هی‌آبياری‌را‌دارد‌و‌به‌سادگی‌با‌تلفن‌ همراه‌از‌همه‌جای‌جهان‌قاب ‌لكنترل‌است. به‌گفتــ ‌هی‌فريدون‌ســپنتا‌اين‌دســتگاه‌تا‌ ٠٩‌درصــد‌در‌مصرف‌آب‌و‌تــا‌٠٥‌درصد‌در‌ هزين ‌ههای‌كشــاورزی‌و‌با ‌غداری‌صرف ‌هجويی‌ م ‌یكند‌و‌توانايی‌تشــخيص‌ميزان‌كوددهی‌ بــرای‌گيــاه،‌پي ‌شبينی‌وضعيــت‌آ ‌بوهوا‌و‌ تشخيص‌آ ‌بوهوای‌مورد‌نياز‌گياه‌را‌دارد. وی‌بی‌نيــازی‌به‌فن،‌مقاومــت‌در‌برابر‌آب‌ و‌ضربــه‌و‌گــرد‌و‌غبار،‌توانايــی‌تجهيز‌به‌ سنسورهای‌رطوب ‌تســنج‌خاک‌و‌دماسنج‌و‌ دستگاه‌ســنجش‌تابش‌آفتاب‌و‌ميزان‌مواد‌ مغذی‌خاک‌به‌گون ‌هی‌باســيم‌و‌ب ‌یســيم‌و‌ مصرف‌ناچيــز‌برق‌و‌توانايــی‌كار‌با‌انرژی‌ خورشــيدی‌را‌ديگــر‌تواناي ‌یهــای‌اختراع‌ خود‌برشمرد. بر‌پايــ ‌هی‌گفت ‌ههای‌اين‌مخترع‌زرتشــتی،‌ دســتگاه‌ســپنتاب‌گام ‌ههای‌(:مراحل)‌ثبت‌ را‌پشــت‌ســر‌م ‌یگذارد‌و‌اكنون‌در‌گام ‌هی‌ درج ‌هبندی‌اختراع‌است. گفتنی‌اســت‌كه‌در‌دومين‌نمايشگاه‌جهانی‌ (:بين‌المللــی)‌RS[H PUDI,‌كــه‌از‌١٢‌تا‌ ٤٢‌شــهريورماه‌در‌شــهر‌آفتاب‌برگزار‌شد‌ محصــول‌ســپنتاب‌به‌نمايــش‌درآمد‌و‌از‌ فريدون‌ ســپنتا‌ در‌ بخش‌ مخترعان‌ ســال‌ ٦٩٣١‌تــا‌٧٩٣١‌در‌زمينــه‌ی‌كشــاورزی‌ سپاس‌داری‌شد. فريدون‌ســپنتا،‌زاد‌هی‌٦٧٣١‌خورشيدی‌در‌ تهران‌و‌فرزند‌فرانک‌همتی‌و‌آرمان‌ســپنتا‌ اســت.‌وی‌دانشــجوی‌ترم‌پنجم‌رشــت ‌هی‌ مهندسی‌صنايع‌دانشــگاه‌اميركبير‌در‌مقطع‌ كارشناسی‌است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.