پیچازه (ویژهی قم)

Amordad Weekly Newspaper - - News - شالود‌هریز رامین‌هخامنش ‌یمهر

ترازی:

1.سرزمین مقدس که زیباترین جایگاه در جهان و کانون و گهواره تمدن در جهان بوده هست و خواهد بود 2.شهر چهارده هزار ســاله که به پایتخت فرش ابریشمی جهان نامی است - بریدن - نشانه مفعولی - دریا 3.کوهستان بسیار زیبا در جنوب استان قم به سوی کاشان و محالت - عیــاری در غزل حافظ بزرگ 4.کژواره - دیشــب - بیدار و بیخواب شــدن 5.طمع - از نامهای دخترانه 6.از فلزات بسیار مهم که نخســتین بار توسط ایرانیان مورد استفاده قرار گرفت - از پهلوانان بزرگ شاهنامه 7.پارچه دستبافت بســیار کهن ایرانیان - شگرد 8.روز یازدهم از ماههای زرتشــتیان - برخی با آن کوه میســازند! - از سبزیهای خوشمزه و پرخاصیت 9.انبار غله - از رودهای اســتان قم 01.واژه(صوت)برای بازداشتن حیوانات اهلی - مکیدن - پادشــاهی در شــاهنامه - آوای سگ 11.از خوراکهای خوشــمزه و ســنتی قم که با ماش درست میکنند و برای دیابت و کاهش چربی مناسب است 21.از ضمیرهای شــخصی متصل فاعلی اول شخص جمع - دستک زدن - از واژههای کهن آریایی به معنای زندگی 31.جســتوخیز - زیرانداز باســتانی ایرانیان که با پشم گوسپند درســت میکنند 41.میوه - پشت - از سازهای باستانی ایرانیان - ناشنوا 51.مجرای خون - رهآورد قم - رونده 61.رختشوی و نام شخصیتی در شاهنامه - خانه 71.نزد ایرانیان اســت و بــس! - از نمادهای ایرانیان - خوی و سرشت 81.نام پسرانه آریایی به معنای هوشیار و آگاه 91.آبگوشت بسیار خوشمزه و سنتی شهر قم

ایستایی:

1.خاگینه سنتی و خوشمزه شهر قم - آبگوشت بسیار خوشمزه شهر قم که با هویج زرد درســت میکنند 2.فردای دیروز! - برای زیبایی یا محافظت روی چیزی میکشند - جشن بزرگ ایرانیان 3.دست کوتاه! - مرد زن نما - فرنام زال 4.جاده - شــهر چهارده هزار ســاله در جنوب قم - ماهی فروش و نام ســتاره نگهبان شمال - پور - پیشوند نداشتن 5.نام پسرانه آریایی به معنای نگهبان دین - آشــکارا کردن - جهت - سرازیری 6.درخت انجیر معابد - فربه - اجرت - آشکار 7.پهلو - همسن و همسال - مادر - نام پسرانه آریایی به معنای بخشــنده 8.ناتوان و درمانده - روز 21 از ماههای زرتشتیان - نام دخترانه آریایی به معنای تابنده و درخشــان - دیوار توری فلزی - گریختن دام 9.نام دخترانه به معنای باد مالیم - اندرون - حافظه رایانه 01.از پهلوانان شاهنامه به معنای عقرب - روستای بهشت گونه و زیبا در جنوب قم که آبشار باغچه نبات در نزدیکی آن قرار دارد - روستای چهارده هزارساله در جنوب قم که مسجد بزرگ و نامی شیعیان درآن قرار دارد 11.از سرداران نامی داریوش بزرگ - تپهای چهارده هزار ساله و نامی در جنوب شهر قم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.