اشتغال ماندگار و اقتصاد پایدار در گرو توسعه گردشگری

Iran Newspaper - - صفحه اول - علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

رئیــس جمهــوری در گفتوگوی اخیر تلویزیونــی خود با تأکید ویژه بر موضوع اشــتغال آفرینی، تمــام اعضای کابینه را ملزم بــه تالش بیشــتر در ایــن حوزه کــرده و گفته اســت: «کار بزرگی بــرای اشــتغال بایــد انجام گیــرد و یکی از وظایــف مهم دولت حل مســأله اشتغال اســت». از جمله نکات مهم مطرح شده در سخنان رئیس جمهوری نقش گردشگری در ایجاد اشتغال است و همان گونه که بارها در سخنانشان استفاده حداکثری از ظرفیت گردشگری را از جمله عوامل توسعه پایدار دانستهاند، ایــن بــار نیز بــا ذکر آمــاری از ایجاد یکصد هزار شــغل در ســال گذشته، به سهم گردشگری در این زمینه اشاره داشته اند. ازدیگر نکات قابل استخراج در گفتههای رئیس جمهوری تأکید بر ســرمایهگذاری و ضرورت حضور فعال بانکها برای توسعه گردشگری است. با عنایت به نامگذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشــتغال» و با توجه به مطالبات نمایندگان خانه ملت از دولت در این زمینه، اجماعی روشــن در زمینه توسعه اشــتغال و کارآفرینی در بدنه نظام و جامعه به وجود آمده است و بدون شک گردشگری یکی از حوزههای مهم در این زمینه است. صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال دارای مزیتها و ظرفیتهای ویژه است. یکی از مزیتهای متمایز صنعت گردشــگری در مقایســه با صنایع دیگر ایجاد شــغل به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم است؛ به این معنا که در قبال هر شغل مستقیم در زمینه گردشگری چندین شغل وابسته و پیرامونی ایجاد میشــود. بهعنوان مثال وقتی در یک شــهر هدف گردشــگری، امکانات زیر ســاختی مانند مکان مناســب اقامتی، مجتمع پذیرایی و دیگر تأسیسات و تجهیزات الزم برای جذب گردشگر احداث شود، عالوه بر ایجاد اشتغال مستقیم در حوزه خدمات گردشگری، موجب رونق کسب و کار بسیاری از فروشندگان صنایع دستی، تولیدکنندگان مواد غذایی و پوشاک، رانندگان، رستورانداران و دهها شغل خواهد شد. از دیگر مزیتهای گردشــگری نیــاز به ســرمایه اندک برای ایجاد شــغل اســت. بهعنــوان مثال اگــر در حوزه صنایع مادر یا پتروشــیمی برای ایجاد هر شــغل باید صدها میلیون تومان هزینه شود در حوزه گردشــگری با ۰4 تا ۰۵ میلیون تومان میتوان شــغل ایجاد کرد. همچنین در حوزه گردشــگری ســرمایهگذاری در بخش بوم گردی با کمترین هزینه بیشــترین بازده و ارزش افــزوده را دارد، چراکه تقریباً مهمترین امکانات اولیه همچون جاذبه گردشــگری و مکان اقامتی و پذیرایی فراهم است و فقط با سرمایهگذاری در تجهیز و ساماندهی میتوان برای دهها نفر بهطور مســتقیم و غیر مستقیم شــغل ایجاد کرد. هماکنون در میان گردشگران غربی عطشی سیریناپذیر برای تجربه حضور در مناطق بکر و دستنخورده ایران وجود دارد و حاضرنــد بــرای چند روز زندگی در کویر یا در میان عشــایر، هــزاران دالر هزینه کنند ضمن اینکه آنان در چنین سفری انتظار اقامت در هتل 5 ستاره و برخورداری از امکانات لوکس را ندارند. از دیگر مزیتهای توجه به توســعه گردشــگری، ایجاد اشــتغال پایدار و هویــت دار و ماندگار اســت، به این معنا که مشــاغل این حوزه به دلیــل وجود مخاطب و متقاضــی بالفعــل و قابلیت صددرصدی برای افزایش مشــتریان، نه تنهــا ارزش افزوده و درآمدزایــی خوبــی دارد بلکــه اســتمرار خدمات کیفــی در این بخش موجب گســترش مشاغل و افزایش سرمایهها میشود. فراموش نکنیم یک روز تمامی ذخایر زیرزمینیمان تمــام میشــود، اســتفاده بیرویــه از امکانات و داشــتههای طبیعیمان محیطزیســت را نابود میکند، اما گردشــگری صنعتی ســبز و پاک و بدون آسیب است که نه تنها نیازی به بلعیدن ذخایرمان ندارد بلکه روز به روز موجب توســعه و آبادانی کشــور و ارتقای جایگاه ما در سطح جهان میشود. ایران براساس آمارهای جهانی به لحاظ جاذبههای گوناگون (فرهنگی، مذهبی، طبیعی و تاریخی) جزو ۵ کشور بالقوه توانمند در زمینه جذب گردشگر خارجی اســت و در واقع ما ظرفیتی داریم که با معرفی درســت آن و با پذیرایی مناســب از گردشــگران خارجی، میتوانیم ســهم واقعیمان را از صنعت پردرآمد توریسم جهان به خود اختصاص دهیم. حوزه گردشــگری هم در بیانات رهبر معظم انقالب در جهت نقشآفرینی در اقتصاد مقاومتی و هم در اســناد فرادســتی کشــور مورد تأکید قرار گرفته اســت. بــا ایــن رویکرد و با نــگاه ویژهای کــه رئیس جمهــوری محترم بر ضرورت توســعه گردشگری دارند، شناسایی و تجمیع تمامی ظرفیتها بهعنوان نخستین گام در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم در تعامل بیشــتر با بخش خصوصی، سرمایهگذاران و بویژه بانکها، شرایط جذب و تأمین اعتبارات الزم بهعنوان یکی از مهمترین مقدمات در این زمینه فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.