اهمیت برجام برای اروپا زیاد است

Iran Newspaper - - صفحه اول -

علــی الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســالمی روز گذشــته میزبــان همتــای بلژیکــی خــود بــود. رؤســای مجالــس دو کشــور در دیــدار و نشســت خبــری خود بر گسترش روابط دوجانبه و اجرای کشورهای طرف توافق هستهای بر تعهدات خود تأکید کردند. به گزارش خانه ملت، علی الریجانی در دیدار با «زیگفرید براک» با بیان اینکه زیربنــای فعالیتهای اقتصــادی در ایران فراهم اســت، تأکید کرد که اتحادیه اروپا بــه توافقات برجامی خودپایبندباشد.

الریجانــی افزود: ایــران اکنون به فکر بهبود شــرایط اقتصــادی خویــش اســت و بــرای ایــن منظــور 6 محور در حوزههــای محیط زیســت، آب، نفت و گاز، اکتشــاف معادن، حمل و نقل ریلی و واردات و صادرات از مناطق آزاد را در نظر گرفتهایم. اتحادیه اروپا تأکید دارد که ما به توافق برجام پایبند هســتیم و این پایبنــدی با مراودات بانکی و تجاری عالوه بر مراودات سیاسی نمایان خواهد شد. وی درخصوص مسأله حقوق بشر در ایران با انتقاد از موضــع کشــورهای غربــی، اظهار داشــت: متأســفانه کفه ترازو برای ســنجش رعایت حقوق بشــر در کشورها متوازن نیســت و به عنوان مثال مورد ایــرانًرا به خاطر به رســمیت نشــناختن برخی قوانینی که کال با فرهنگ مــا متفــاوت اســت، انتقــاد میکنند امــا در میانمــار که نسلکشــی رخ داده یا در یمن فجایع گســترده انســانی رخ داده است، سکوت میکنند. وی تصریح کرد: حقوق بشر نباید فدای تعامالت اقتصادی و منافع مادی شود. رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان بر لزوم گسترش تعامالتپارلمانیواقتصادیتأکیدکرد.زیگفریدبراک، رئیــس مجلــس بلژیک هم گفــت: همکاری دو کشــور بخصوص در دوره پسابرجام و برنامهریزی در این راستا اهمیــت زیــادی دارد و باتوجــه به سیاســتهای رئیس جمهــوری جدید امریکا، اتحادیه اروپا نظــر خود را دارد و مــا به همــکاری در چارچوب برجــام ادامه میدهیم. وی با تأکید بر حل مشــکالت بانکی افزود: هر دو طرف بایــد تالش کنند موانع بانکی برطرف شــود در غیر این صــورت تجارت بین دو کشــور با مشــکل مواجه خواهد شد. براک همچنین در مورد حقوق بشر افزود: من هم معتقد هســتم که مشکل حقوق بشــر در همه کشورها منجمله در کشور ما هم وجود دارد و با این پیشنهاد هم موافق هســتم که مذاکراتی درخصوص حقوق بشــر در چارچوب نظام حقوقی کشــورها و باتوجه به فرهنگ و سنت آنها داشته باشیم. وی با ابراز خرسندی از توافقات بین دو کشور گفت: برجام نه تنها برای ایران بلکه برای بلژیک و اتحادیه اروپا از اهمیت زیادی برخوردار است و تمام تالشمان را خواهیم کرد که اتحادیه اروپا به همه تعهــدات خــود عمل کنــد. رئیس مجلــس نمایندگان بلژیــک در پایان از الریجانی دعوت کرد تا به این کشــور سفر کرده تا در آنجا ادامه مذاکرات صورت پذیرد. براک همچنین در نشست خبری مشترک ضمن خرسندی از تأکیــد رئیس مجلس ایران بــر نقش بخش خصوصی بــه عنوان موتور محــرک اقتصاد گفت: مــا اروپاییها با تمامــی سیاســتها و دیدگاههای کشــور امریــکا موافق نیســتیم لذا در مســیر خود عمل خواهیم کرد، در واقع تأکید داریم دفتر اتحادیه اروپا در ایران تأســیس شود تا مشکالت بین دو کشور رفع گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.