پیگیریمنافعملیایراندر«نیویورک»

Iran Newspaper - - صفحه اول - علیرضا رحیمی عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی

هفتــاد و دومیــن نشســت مجمــع عمومی ســازمان ملــل در شرایطی برگزار میشود که تحوالت قابل توجهی در یک سال گذشــته در جهان رخ داده اســت. تحوالتی کــه رویکرد جدی و اثرگذار ســازمان ملل و بویژه موضعگیری مناســب کشورهای عضو این سازمان را در مجمع عمومی طلب میکند. از منظر کالن ورود تبعیضآمیز شــورای امنیت سازمان ملل متحد به مسائلوبحرانهایبینالمللیچنانکهنتیجهآنرادرفاجعه انسانیکشتارمسلمانانمیانمارمشاهدهکردهایم،نشاندهنده آن است که مجامع مسئول و وابسته به سازمان ملل از جمله شورایامنیتنتوانستهانددرشأنبشروحقوقبشرعملکنند.درنگاهخردهمموضوعاتی همچونبدعهدیامریکانسبتبهتوافقبینالمللیبرجام ازجملهموضوعاتیهستندکه میتوانند در خالل این نشست جهانی طرح و مورد بحث و بررسی قرار گیرند. با لحاظ وجود این مسائل خرد و کالن باید گفت که سفر امروز رئیس جمهوری ایران به نیویورک و حضور ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل چه از حیث محتوای سخنرانی و چه از نظر دیدارها و رایزنیهایی که در حاشــیه این مجمع برگزار میشــود، حائز اهمیت اســت. انتظار میرود آقای روحانی در سال اول از دومین دوره ریاست جمهوری خود ، در جمع رهبران جهان برای ایجاد همگرایی به نفع بهبود وضعیت حقوق بشــر در دنیا تالش کند. همچنان که ایشــان در ســال اول دوره یازدهم ریاســت جمهوری ایده «جهان عاری از خشــونت و افراطیگری» را مطرح کرد، به نظر میرســد در دوره جدید و به اقتضای رویدادهای جاری و در عین حال امتــداد یافتن آن نگاه ایران میتواند پیشــقدم و پیشــنهاد دهنده موضوع «جهــان عاری از ســالحهای هستهای» باشد. چه اساســاً در مسیر تحقق جهان عاری از خشونت، مهمترین گام از کنترل تســلیحات و تحقق «جهان عاری از ســالحهای کشــتار جمعی» عبور میکند. ایجاد همگرایی برای مدیریت بحرانهای جاری در خاورمیانه و شرق آسیا و نیز توجه دادن به موضوعات حقوق بشــری که غالبــاً در ادعاهای غرب علیه دیگر کشــورها از جمله ایران مطــرح میشــود و مکرراًاز ســوی داعیــان آن مورد نقــض و بی توجهی قرار میگیــرد نیز از مواردی اســت که میتواند از سوی روحانی در نیویورک پیگیری شود. دیدارهای دوجانبهای که در حاشــیه مجمع عمومی برگزار میشــود نیز معموالً منشــأ تحوالت بزرگ و توافقات مهمیاست.عالوهبربحثوبررسیمسائلدوجانبهایندیدارهادرتقریبمواضعرهبران ومقاماتدیگرکشورهابامواضعموردپیگیریجمهوریاسالمیایرانمؤثرند.ازاینجهت میتــوان مقدمات خوبی را برای حل مســائل منطقهای چون بحرانهای حاکم بر ســوریه و یمن و تنشهای موجود میان برخی از کشــورهای منطقه از خالل همین دیدارها فراهم آورد. همچنین از موضوعاتی که در حاشیه نشست مجمع عمومی پیش رو مطرح خواهد شد، موضوع برجام و ضرورت پایبندی همه کشورها به آن خواهد بود که در اجالس وزرای خارجه ایران و کشورهای عضو گروه1+5 مطرح خواهد شد. نشستی که با توجه به تأیید مکرر پایبنــدی ایــران به تعهدات خود از ســوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی و رویکرد مســتمر کشورهایاروپاییمبنیبرضرورتادامهاجرایبرجامتوقعمیرودبربررسی،ارزیابیوتغییر رویکردطرفامریکاییمتمرکزگردد.روحانیدرچهارسالگذشتهومتناسبباتغییریکهاز ابتدایدولتیازدهمدرسیاستخارجیایراناتفاقافتاد،چهرهمتفاوتیراازایرانبهجهان معرفی کرد. تعریفی که حاصل آن حصول توافق برجام و توسعه مناسبات ایران با اغلب کشورهای جهان بود. انتظار میرود که او در نخستین سال از دومین دوره ریاست جمهوری خود در ســخنرانیها، دیدارها و مصاحبههای خود پرچمــداری ایران به نفع جهان عاری از خشونت،علیهافراطگراییوعاریازسالحکشتارجمعیرامطرحوایجادهمگراییبیشتربا هدفارتقایحقوقبشردرسطحدنیاراپیگیریکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.