نشست وزیران خارجه ایران و 5+1 اواخر هفته جاری

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

یــک دیپلمات عالی رتبه کشــورمان اعالم کرد: نشســت وزیران خارجه ایران و 5+1 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار میشود. به گزارش ایسنا، پس از اجرایی شدن برجام این برای دومین بار اســت که نشســت وزیــران خارجــه ایــران و 5+1 در نیویــورک برگزار میشــود با این تفاوت که نشست قبلی در زمان دولت باراک اوباما بود که از توافق حمایت و بر اجرای آن تأکید داشــت و این نشســت در دوره ترامپ که مخالف برجام و طرفدار برهم زدن آن است برگزار میشود. این دیپلمات عالی رتبه کشورمان ضمن تأیید برگزاری نشست وزیران خارجه ایران و 5+1 در هفته جاری گفت: برگزاری این جلسه در نشست قبلی کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل وزیران امور خارجه ایران و 5+1 در وین تصمیمگیری شــده اســت و با توجه به حضــور وزیــران خارجه هفت کشــور به عــالوه رئیس سیاســت خارجی اتحادیــه اروپــا در هفته جاری در نیویــورک و در نهایت موافقت تمامی کشورها با برگزاری و مشارکت در آن، برگزار خواهد شد. ■ تیلرسون آماده دیدار با ظریف میشود

همزمان نشــریه فارن پالسی، ارگان سیاست خارجی امریکا به نقل از چندیــن منبع دیپلماتیک نوشــت: رکس تیلرســون آمــاده حضور در مذاکرات هســتهای با وزیر خارجه ایــران و نمایندگان قدرتهای بزرگ میشــود تا نخستین دیدار یک مقام ارشد دیپلماتیک از دولت ترامپ بــا همتای ایرانیاش رخ دهــد. این اقدام یک ماه مانده به برنامهریزی دونالــد ترامپ، رئیــس جمهوری امریــکا برای تصمیمگیــری در مورد تأیید یا عدم تأیید پایبندی ایران به توافق هســتهای موســوم به برنامه جامــع اقدام مشــترک (برجام) صــورت خواهد گرفــت. دولت ترامپ ماهها اســت که در مورد تأیید پایبندی ایران به توافق هستهای یا برهم زدن دســتاورد دولــت اوبامــا با شــکاف جدی روبهرو شــده، ایــن اقدام میتواند منجر به ازسرگیری برنامه هستهای از سوی ایران شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.