مجادله بر سر تأیید اجتهاد سید حسن خمینی در انتخابات خبرگان

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

آیــتاهلل مؤمــن، عضو فقهای شــورای نگهبــان در گفتوگو بــا خبرگزاری فــارس در خصــوص رد صالحیت نوه حضــرت امام(ره) بــرای انتخابات مجلس خبرگان، با بیان اینکه «هیچ مرجع تقلیدی اجتهاد ســید حســن خمینی را تأیید نکرده است»، گفت: «اگر دو نفر مرجع آن فرد را تأیید کنند، ما قبول میکنیم؛ ولی نبوده است.» وی تأکید کرد: «ما به خدا مسلمانیم و با کسی دعوا نداریم و اگر آدم فاضلی را بشناسیم آن را تأیید میکنیم.» ســاعاتی بعد از انتشار این مصاحبه، ســایت جماران در یادداشتی به قلم حجتاالسالم سید سراجالدین موسوی در همین خصوص نوشت: «آقاى مؤمن می گویند که کسی از مراجع صالحیت یادگار امام را تأیید نکرده بود. جا دارد از ایشان بپرسیم اگر از تعداد زیادى از بزرگان حوزه هاى علمیه که بر صالحیت علمی یادگار امام اصرار کردند بگذریم، آیا آیتاهلل العظمی شــبیرى زنجانــی و آیــتاهلل العظمی جــوادی آملی و آیــتاهلل العظمی موســوى اردبیلی و آیتاهلل العظمی صانعی را شما مرجع نمی دانید؟» در این یادداشــت همچنین آمده اســت: «آیتاهلل سید علی محقق که در حوزه هاى علمیه به تقوى و علمیت کم نظیر مشهور است و سالها استاد یادگار امام بوده اســت و در نوشــته اى محکم و کم نظیر به توانایی علمی یــادگار امام و اجتهاد قاطع ایشــان شــهادت دادند ، آیا این نمی توانســت مــورد اعتماد شــوراى نگهبان قرار گیرد؟» نویســنده یادداشــت همچنین پرسیده اســت: «آیا تأکید امثال حضرات آیات امینی، صانعی، مقتدایی، فیض گیالنی، موسوى بجنوردى و فاضل لنکرانی کافی نیست؟ آیا شوراى نگهبان خود را ملزم به رعایت فرمایش آیتاهلل العظمی وحید خراسانی نمی دانــد؟ آیــا تماس هاى مکــرر حضرات آیــات عظام جــوادى آملی و صافی گلپایگانی براى احراز شوراى نگهبان کافی نیست؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.