تالش تیم اوباما برای حفظ برجام

رئیس جمهوری ســابق امریکا به ترامپ هشدار داده بود توافق هســته ای را نمی توان به سادگی لغو کرد

Iran Newspaper - - سیاسی -

توافق هســــتهای بین ایران و گروه موسوم بــــه 5+1 به همــــان میزان کــــه در محافل سیاســــی و اقتصادی ایــــران محل بحث اســــت، در امریــــکا هــــم به چالشــــی بین موافقــــان و مخالفان بدل شــــده اســــت. بسیاری از کارشناســــان، مقامات پیشین کاخ ســــفید و رســــانههای ایاالت متحده در برابر مخالفتهــــا و تالشهای دونالد ترامپ بــــرای برهــــم زدن برجــــام صف آرایی کردهاند. اهمیت موضوع تا بدانجا رسیده که مؤسســــات پژوهشی امریکایی نیز دســــت به کار شــــدهاند و قرار است در این راســــتا با دعوت از افــــرادی که در این زمینه سررشــــته دارند موضــــوع برجام و توافق هستهای با ایران را مورد بحث قرار دهند.

به گزارش تابناک، نشریه «گالف نیوز» درمطلبی به قلم «الی لیک» خبر داده که یکی از این مؤسسات و «تینک تنک» های امریکایی مؤسســــه «بروگینز» اســــت که قرار اســــت در ماه آینده ترتیب یکسری از جلسات را با متخصصان امنیتی و کنترل تســــلیحات برگزار کند که طــــی آن آنچه امریکاییها «نواقص برجام» مینامند، مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفته و برای آنها چارهاندیشــــی شــــود. البته الی لیک تأکید کرده است که این جلسات همگی «آف رکورد» بوده و قرار نیســــت محتوای آن در دســــترس عموم و افــــکار عمومی قرار بگیرد. طرفداران و منتقدان برجام به گفته وی دراین جلســــات حضور خواهند داشت و موضوع اصلی چگونگی برطرف کــــردن دغدغههای ناشــــی از پایان زمان اجرای برجام برای امریکاییها است. ■ شرمن: اوباما باخبر است

همزمان نشــــریه امریکایی «پلیتیکو» در گزارشــــی از تالشهای برخی مقامها و دســــتیاران دولــــت اوباما بــــرای مقابله با ترامپ بر ســــر برجام خبر داده اســــت. بنابــــر این گــــزارش، افرادی کــــه زمانی از مقامــــات دولــــت اوبامــــا بودنــــد در حال برگزاری نشستها، تماس با قانونگذاران و همکاری با رسانه هستند تا از لغو یکی از بزرگترین دستاوردهای سیاست خارجی اوباما جلوگیری کنند. روز چهارشنبه چند مقام پیشین دولت اوباما از جمله، وندی شــــرمن، معاون پیشــــین وزارت خارجه امریــــکا که تیــــم مذاکره کننده هســــتهای بــــا ایران را رهبری میکــــرد، کالین کاهل، مشــــاور امنیت ملی جو بایــــدن، معاون اوبامــــا و جومنیز، رئیــــس دفتر جان کری در یک نشست با موضوع برجام شرکت کردند. پس از این نشست، وندی شرمن به خبرنگاران هشــــدار داد که بازگشــــایی پرونده هســــتهای بدون لغو کامل آن اگر غیر ممکن نباشــــد بســــیار دشــــوار است. شــــرمن تأییــــد کــــرد کــــه اوبامــــا از تالش مقامات پیشین دولت خود با خبر است، اما به نظر نمیرســــد که اوبامــــا در آینده نزدیــــک در مورد برجــــام اظهار نظر کند؛ چرا که احساس میکند اگر سخنی دراین باره بگوید، ترامپ بیشــــتر به لغو برجام تشویقمیشود.

اوبامــــا در آخرین ســــخنرانی خود در موضوع امنیت ملی تأکید کــــرده بود که الگوی برجــــام میتوانــــد در حل و فصل اختالفات موجــــود در منطقه خاورمیانه از بحران ســــوریه گرفته تا یمن و مســــأله بحران بین اســــرائیل و فلســــطین به کار گرفتــــه شــــود. او همچنین در نخســــتین سالگرد توافق هستهای که مصادف بود با آخرین روزهای حضورش در کاخ سفید، به دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخــــب این کشــــور، هشــــدار داد که این پیمــــان را نمیتوان به آســــانی لغو کرد . به گفتــــه اوباما، ایــــن توافقنامه محصول ســــالها همکاری میان ایــــران و 6 قدرت جهانــــی و نه فقط میــــان ایاالت متحده و تهران است.

در گزارش این رســــانه امریکایی آمده است: در پشت پرده این مذاکرات، جان کری وزیر خارجه سابق امریکا نیز حضور دارد فردی که صدها ساعت را با همتای ایرانــــی خود در مــــورد برجام به گفتوگو نشست. یک مقام پیشین امریکا که اخیراً با کــــری صحبت کــــرده اســــت، میگوید که او هنــــوز هم با برخی همــــکاران خود در کنگره کــــه نگران لغو برجام از ســــوی ترامــــپ هســــتند و همچنین بــــا مقامات اروپایی که نقش ویژهای در دســــتیابی به برجام داشتند درتماس است. «سامانتا پاور» سفیر پیشین امریکا در سازمان ملل هم در واکنش به گزارش پلیتیکو، از نگاه حزبی آن انتقاد کــــرد و در صفحه توئیتر خود نوشــــت: «انگلیس، فرانسه، روسیه، نیروهای نظامــــی در امریکا و اســــرائیل، افکار عمومی امریکا، همه خواستار حفظ برجامهستند.»

با این حال نماینــــده امریکا در زمینه خلع ســــالح بینالمللــــی روز جمعه ۳۲ شــــهریور با تکــــرار دیدگاه دولــــت دونالد ترامپ گفت ایران تمامی تعهدات خود در قبال برجام را اجــــرا نمیکند.«رابرت وود» کــــه دریک کنفرانس خبــــری در ژنو ســــخن میگفــــت، اظهــــار داشــــت: «اگر فعالیتهــــای موشــــکی ایــــران را در نظر بگیریــــد، اگر حمایــــت آن کشــــور از رژیم بشار اسد در سوریه و کمکها به حزباهلل لبنــــان و گــــروه فلســــطینی حمــــاس یــــا حمایت آنها از شورشیان حوثی یمن را در نظربگیریــــد به نظر ما ایران به هیچ وجه به تعهدات خود در قبال توافق هستهای سال 51۰۲ پایبند نبوده است.»

این ادعاها در حالی اســــت که آژانس بینالمللی انرژی اتمــــی در گزارشهای خود پایبنــــدی ایران به توافق هســــتهای را تأییــــد کرده و بر همین اســــاس دونالد ترامــــپ رئیــــس جمهــــوری امریــــکا هم روز پنجشــــنبه بــــرای دومین بــــار مجبور به امضــــای تمدید لغــــو تحریمهای این کشــــور علیه ایران شــــد. او البتــــه باید ماه آینــــده در مــــورد پایبندی ایــــران به مفاد برجام تصمیم بگیــــرد. ترامپ همزمان با امضای لغو تحریمها، مدعی شده بود که ایران به روح برجام پایبند نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.