برنامههای دولت برای بهبود وضعیت بازنشستگان

از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهوری و وزیر کار عنوان شد

Iran Newspaper - - اجتمــــــاعــی -

مراســم تجلیــل و تکریــم از بازنشســتگان نمونــه کشــوری بــا حضــور معــاون اقتصادی رئیسجمهــوری، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و جمعــی از بازنشســتگان نمونــه کشــوری در تاالر همایشهای پژوهشگاه نفت برگزار شد.

بــه گــزارش «ایــران» در ایــن مراســم، معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری بــا بیان اینکــه متأســفانه در گذشــته در صندوقهــای بازنشســتگی میل زیاد به بنگاهداری داشــتند، گفت: مســیر اصالحی در صندوق شروع شده اســت و با ســرعت بیشــتر در دولــت دوازدهم ادامــه مییابد. محمد نهاوندیان با بیان اینکه زندگــی افراد دارای ســه مرحله اســت، افزود: بازنشســتگی ســومین مرحلــه بالندگی اســت. مرحلــه اول آموزش، مرحله دوم کار و مرحله ســوم زندگی، انتقال تجارب به دیگران اســت کــه اهمیتی حیاتــی دارد و نیازمند یک حرکت اساسی در این زمینه هستیم.

نهاوندیــان اضافــه کــرد: وقتــی نــگاه بــه بازنشستگان، نگاه فرصت اندوزی و بهرهوری نباشــد، رویکــرد صندوقهــای بازنشســتگی همین میشــود که در دهههای گذشــته شاهد بودیــم و بــه جــای آنکــه حاصــل اندوختــه تجــارب، درآمــد پایــدار باشــد، صندوقهــا به چالــش تبدیــل شــدند کــه حاصــل ســوءتدبیر است.

وی بــا بیــان اینکــه ایــن پدیــده بســیار تلخ است که در دولت نهم و دهم با وجود افزایش حقــوق، تورم به قدری بــاال رفته بود که قدرت خرید بازنشســتگان ۷۶ درصــد کاهش یافت، گفــت: تلخی کاهش قدرت خریــد در کام تک تک بازنشستگان احساس شده است.

نهاوندیــان با بیان اینکه حتمــاً باید به فکر درمــان همــه دردهــای بازنشســتگان باشــیم، عنــوان کرد: دولــت تدبیر و امید در این راســتا تــالش میکنــد. وی ادامــه داد: توانســتیم در شــرایط دشــوار اقتصــادی در دولــت یازدهــم بخشی از عقبماندگیها را جبران کنیم. البته هنــوز به جبــران کامل نرســیدیم اما در مســیر درســت قرار گرفتیم و این ما را امیدوار میکند که میتوانیم به هدف خود برسیم.

نهاوندیــان بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد یــک کانــال ارتباطــی میان تجــارب پیشکســوتان با تصمیمات مدیریتی ایجاد شــود، خاطرنشان کــرد: نگذاریــد قواعــد حسابرســی در نظــام در جاهایــی تخصیــص و اســتثناء بخــورد. عمدهترین فایده سرمایه عظیم بازنشستگان انتقــال تجــارب اســت، امــا الزمــه آن ایــن اســت کــه خــود بازنشســته هــم از وضعیــت باکرامتی برخوردار شود. مفهوم صندوقهای بازنشســتگی هم این اســت که فــرد در مرحله ســوم زندگــیاش، اوقات را با فراغت بیشــتر و دغدغه کمتری بگذراند و ثمرآفرین باشد.

نهاوندیان ادامه داد: صندوق بازنشســتگی تحقیقــات جامعــی انجــام داده و در ایــن پیمایش جامع عالوه بر بازنمایی اشکاالت راه حلهای خوبی ارائه شــده است. متأسفانه در گذشــته میل زیاد به بنگاهداری دیده میشد و گاهی بنگاههــای زیانده بــه صندوقها منتقل شــدهاند و برخی ســودآوری پایین داشــتهاند. در حالــی کــه صندوقهــا در دنیا ریســک گریز هستند و کمتر وارد بنگاهداری میشوند.

وی افــزود: خبــر خوب این اســت که مســیر اصالحی در صندوق شــروع شــده و با سرعت بیشــتر در دولــت دوازدهــم ادامــه مییابــد. جامعــه بازنشســتگان حــق دارد نســبت بــه منابع و ذخایر خود اطالع کافی داشــته باشد و اظهارنظــر کند. دولت وکیل و نماینده جامعه بازنشستگان است.

نهاوندیــان بــا بیــان اینکــه در ایــن میــان نکتــه اصلی این اســت که به ســمت یــک تراز متوازن برویم و نه درآمد کوتاه مدت، تصریح کــرد: افزایــش مســتمری در کوتــاه مــدت کــه آینده را دچــار بحران کند، خیانــت به جامعه بازنشســتگی اســت و هنر مدیران آن اســت که بــه جــای کوتاهمــدت اندیشــیدن، یــاد گرفتــه باشــیم بلند مدت بیندیشــیم. اشــکال اساسی زمانی رخ میدهد که لحظهای تصمیم گرفته شــود. دولتهــا فقط عهده دار آن چهار ســال نیستند و هر تصمیمی میگیرند باید تأثیرش را در نسل آینده بررسی کنند. وی با بیان اینکه برخی تصمیمات نســلی است، گفت: جایگاه مــا در انرژی و فناوریهــای نوین که برای خود تعریــف میکنیــم آثــار ۰۴ و۰۵ ســاله خواهــد داشت.

معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه دود انحرافهــای موقــت بخشــی که اقتصاد را از تعــادل خارج میکند، بــه چشــم همه مــردم مــیرود، گفــت: باید از این برخوردهای شــعاری پرهیــز کنیم؛ یکی از محورهای برنامههای دولت دوازدهم اصالح ســاختاری صندوقهــای بازنشســتگی اســت. در برخــی صندوقهــا مشــکالت اساســیتر از صندوق بازنشســتگی کشوری است و از اساس برای آنها غلط تصمیمگیری شده است. ■طــرح جامــع پایدارســازی صندوقهــای بازنشستگیبهدولتمیرود

وزیر تعــاون کار و رفــاه اجتماعی نیــز در این مراســم گفــت: در تالشــیم طرح جامعــی برای پایدارســازی صندوقهای بازنشستگی به هیأت دولــت ببریم تا بهبود معیشــت بازنشســتگان و وضع صندوقها را در پی داشته باشد.

بــه گــزارش« ایــران »علــی ربیعــی در ایــن همایــش، با بیــان اینکه امــروز روز بازنشســتگی اســت افزود: برای قشــر بازنشســته فقط مســأله مالی و حقوق مطرح نیست و نیاز داریم فرهنگ استفاده از بازنشسته وشأن و منزلت و نقش او در اداره کشور را نهادینه و پایهریزی کنیم.

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی بــا بیان اینکه نمیخواهم سخنی از بحران صندوقها بگویــم گفت: وقتــی صحبــت از صندوقهای بازنشســتگی میشــود، گویــی اینهــا فقــط صندوقهــای کارپــردازی هســتند در حالی که تــالش کــردم در چندســال اخیر ایــن موضوع را نهادینــه کنــم کــه صندوقهــا محــل زندگی اجتماعی بازنشســتگان هستند و باید روزنهای ایجــاد کنیــم تــا بازنشســتهها مســیر زندگــی اجتماعی و فرهنگی خود را ادامه دهند.

وزیــر تعــاون بــا بیــان اینکــه ظرفیتهــای فوقالعــادهای در بازنشســتگان وجــود دارد و میتوانیم ۰1تا 15 درصد رشــد کشــور را از طریق بازنشســتگان دنبال کنیم عنــوان کرد: ۰۷درصد بازنشســتگان ما ســالمند محســوب نمیشــوند و میانگیــن ورود به ســن بازنشســتگی در برخی صندوقها 48 ســال اســت. ۰3 میلیون سالمند در سالهای نه چندان دور خواهیم داشت و نیاز است سیاستهای مناسبی اتخاذ کنیم.

وی ادامــه داد: نمیخواهــم ســخنی از بحــران صندوقهــا بگویــم امــا معتقــدم پــاک کــردن صورت مســأله باعث شــد قــدرت خرید بازنشســتگان کاهش یابد. بــا چالشهای جدی روبهروییــم کــه امیــدوارم آن را مدیریــت کنیم. در تالشــم طــرح جامعــی را بــرای پایدارســازی صندوقهای بازنشســتگی به هیأت دولت ببرم کــه در دســت انجــام اســت تــا بهبود معیشــت بازنشســتگان و وضعیــت صندوقهــا را در پــی داشته باشد.

ربیعــی با اشــاره بــه اینکه هم خیلــی راضی نیســتم و هم خوشحالم گفت: خیلی کارها باید انجــام دهیم و عدم رضایتم برای این اســت که بایــد گامهــای بلندتــری برداریــم و خوشــحالم کــه حداقل در این چهارســال توانســتیم صورت مســأله را بیان کنیم. 53هــزار میلیارد تومان بار مالی ناشــی از کاهش قدرت بازنشســتگان بوده که امســال توانســتیم ۰۰22 میلیارد تومان آن را جبران کنیم و هنوز راه درازی در پیش داریم.

وی با بیان اینکه چهار ســال گذشــته سرمایه صنــدوق ۰۰8 میلیــارد تومــان بود کــه اکنون به بیش از ۰۰۰2 میلیارد تومان رســیده است اظهار کرد: تصمیمات غلطی گرفته شده و صندوقها موجودات بیگناهی هســتند. ۰۰4هــزار میلیارد تومــان در ۰5ســال هزینــه تحمیل شــده ناشــی از ایــن تصمیمــات بــوده کــه منابــع آن دیــده نشــده اســت. وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم پرده از مسأله صندوقهــا را کنــار زدیــم و امروز مســألهها و راه حلهای آن مشــخص شــده و امید است در دور دوم دولت مسألهها حل شود.

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی، از تدوین آییــن نامــه واگــذاری ۰۵1 شــرکت بــرای خروج از بنــگاه داری خبــر داد و گفــت: ایــن آیین نامه بزودی در شورای عالی رفاه مطرح می شود. ■پیگیــر تعدیــل تبعیــض حقوقــی میــان بازنشستگانهستیم

مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری هم به عنوان ســومین سخنران درهمایش ملی گرامیداشــت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، گفــت: تبعیض حقوقی کــه میان بازنشســتگان وجــود دارد چالــش بزرگــی اســت کــه درتــالش هســتیم تــا در یــک دوره زمانــی بتوانیــم آن را تعدیل کنیم.

محمــود اســالمیان افــزود: 26 تصمیــم اشــتباه در ۰4ســال گذشــته بــرای صندوقهــای بازنشســتگی گرفتــه شــده کــه هزینههــای آن پرداخت نشــده اســت کــه کاهش قــدرت خرید بازنشســتگان یا چالش تبعیــض در پرداختیها نمونهای از این تبعیض است.

وی ادامــه داد: کاهــش قــدرت خریــد بازنشســتگان چالشــی اســت کــه در دولتهای قبلــی اتفــاق افتــاد و موجــب کاهــش قــدرت خرید بازنشســته شــد بهطوری که قــدرت خرید بازنشستهها 6۷.6 درصد کاهش یافت.

وی بــا اشــاره بــه چالشهــای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری تأکیــد کــرد: خوشــبختانه چالشهایــی کــه در صندوقهــای بازنشســتگی وجود دارد توســط کارشناســان بینالمللی مورد واکاوی قــرار گرفتــه اســت و تــالش داریــم تــا با اســتفاده از تجربــه مدیــران بینالمللــی آن را برطرف کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.