عزم دولت برای استفاده از جوانان و زنان در مدیریت کشور

سلطانیفر اعالم کرد

Iran Newspaper - - اجتمــــــاعــی -

وزیــر ورزش و جوانــان درخصــوص وضعیــت مدیریتــی در وزارت ورزش و جوانان گفت: در حال حاضر در این وزارتخانه بیش از ۰21 مدیر زن مشــغول فعالیــت هســتند و همچنیــن 4 مدیــر زن در امور ســتادی، 31 معاون زن در اســتانها و در هر فدراسیون یک معاون زن در سمتهای مدیریتی مسئولیت دارند.

بــه گــزارش ایســنا، ســلطانیفر در مراســم تودیــع و معارفــه معــاون ســاماندهی امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان کــه دیــروز برگزار شــد، افزود: دولت تصمیمگرفته اســت در همــه دســتگاهها از دو معاون زیر 45 ســال اســتفاده کنــد و از ظرفیــت زنــان نیــز تــا جای ممکن بهرهمند شود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت بــرای حــل مشــکالت کشــور ســاز و کارهای قانونی ویژهای را تمهید میکند، بیان کرد: الیحه تفکیک امور جوانــان از وزارت ورزش و جوانــان یکــی از این تمهیدات است که قبل از انتخابات مطرح شد و در حال حاضر نیز در کمیسیونهای مختلف مجلــس در حــال پیگیری اســت. با وجــود این در صورتــی کــه امور جوانــان در ایــن وزارتخانه باقــی بمانــد، تالشــی کــه از چنــد مــاه پیــش همانند برگزاری جلســات با سمنهای جوانان و پیگیــری مســائل آنــان را آغاز کــردهام، ادامه خواهم داد تا نارساییهای گذشته جبران شود.

وزیــر ورزش و جوانــان بــا اشــاره بــه اینکــه ۰2 درصــد از منابــع حاصــل از درآمــد مالیات بــر ارزش افــزوده بــه امــور اشــتغال و ازدواج جوانان اختصاص یافته است، گفت: هر زمان کــه ســاز و کار مدیریتی جدید برای جداســازی بخــش جوانــان از وزارت ورزش ابــالغ شــود، ایــن وزارتخانــه در کوتاهترین زمــان آن را اجرا خواهد کرد.

ســلطانیفر با اشــاره بــه پیشــنهاد انتخاب معاونــان زیــر ۰5 ســال بیــان کــرد: بــا چنیــن اقداماتــی تــالش میکنیــم انتقــال تجربــه مدیریتــی به بهتریــن نحو انجام شــود. تالش دولت در جوانســازی و اســتفاده از بانوان برای توســعه کشــور در راســتای جبران خدشــه وارد شــده بــر پیکــر اجتماع، جــدی اســت و تالش میکنــد تــا در کنــار حــل مســائل اقتصــادی، مسائل اجتماعی را ساماندهی کند.

وی بــا اشــاره بــه اینکه ساختارســنی کشــور تشــکیل شــده از جوانــان تحصیلکرده اســت، افــزود: باید ظرفیتهای الزم برای حضور این جوانــان در پســتهای مدیریتی فراهم شــود، این مســئولیت در حال حاضــر برعهده وزارت ورزش و جوانــان و خصوصــاً ســاماندهی امور جوانــان اســت تا ایــن عرصــه را فراهــم کنیم. در حــال حاضــر ۰4 تا ۰5 نهاد در این ســازمان هســتند امــا ناهماهنگــی بیــن این دســتگاهها ضریب بهــرهوری را در مقابل ســرمایهگذاری انجام شده میکاهد. ■ تندگویــان: بایــد بــه جوانان فرصت کســب تجربه داده شود

معاون جدید امــور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشــاره به اهمیت حضور این قشر در فعالیتهای سیاســی، اجتماعــی و اقتصادی، گفت: باید به جوانان فرصت بدهیم تا کســب تجربه کنند.

بــه گــزارش «ایــران»، محمــد مهــدی تندگویــان که صبــح دیروز طی مراســمی ویژه حکــم معاونت ســاماندهی امور جوانــان را از دکتر ســلطانی فــر دریافــت کرد، در ســخنانی کوتــاه برنامههــای خــود را بــرای ایــن حــوزه بیانکرد.

او در ابتــدای ســخنانش ضمــن قدردانــی از اعتمــاد وزیــر ورزش و جوانــان، گفــت: صراحــت گفتــار دکتر ســلطانی فــر در تمامی مســئولیتهایی کــه بــر عهــده داشــته باعــث دلگرمی اســت کــه همین موضوع باعث شــد برای پذیرفتن این وظیفه خطیر ترغیب شوم.

تندگویان با مهــم خواندن تأثیرات جوانان در رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاســی ابــراز امیــدواری کــرد بــا برنامهریــزی، جوانان کشور به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنند.

او حــوزه ورزش را بســیار مرتبــط بــا حــوزه جوانان دانست و بیان کرد: یکی از مشکالت ما ورزشکارانی هستند که در حوزه جوانان بخوبی دیــده نمیشــوند؛ بــه عقیده مــن میتــوان با ورزش همافزایی درستی ایجاد کرد.

معــاون ســاماندهی امــور جوانــان مشــکل اصلــی در حــوزه جوانــان را از دســت دادن هویــت این قشــر عنــوان کــرد و افــزود: تمامی مشــکالت ما بــه عدم هویــت در بیــن جوانان بازمیگردد که باید پیگیری الزم صورت گیرد. او در ادامه سخنانش موضوع مجلس جوانان را مــورد توجه قــرار داد و بررســی و پیگیری در این خصوص را از اهم اهداف خود اعالم کرد.

تندگویــان اقدامــات صــورت گرفتــه در خصوص توسعه ســمنهای مرتبط با جوانان در دوره محمدرضا رســتمی را بســیار مناســب توصیــف کــرد و گفــت: زمــان بهرهبــرداری از ســازمانهای مــردم نهــاد جوانــان فرا رســیده است.

او در همین ارتباط بــه تجربیات بهرهگیری از جوانان در پســتهای مدیریتــی و وزارتی در اوایــل انقالب اشــاره کــرد و بیــان کــرد: باید به جوانان فرصت دهیم تا در بخشهای مختلف تجربیــات الزم را کســب کننــد. متأســفانه در سالهای گذشــته این بستر آنچنان که شایسته جوانان مستعد ایران بوده، فراهم نشده است.

معــاون ســاماندهی امــور جوانــان حضــور نداشــتن جوانــان در بخشهــای بینالمللــی را مــورد نقــد قــرار داد و گفت: حضــور جوانان مســتعد در مجامــع بینالمللــی از ضروریــات اســت کــه بایــد در آینــده ایــن موضــوع بهطور جدی پیگیری شود.

او تخصصگرایــی و کســب تجربــه توأمــان را الزمــه پــرورش جوانــان متخصص دانســت و توضیــح داد کــه در حوزه آموزش متأســفانه آنچــه بیشــتر مــورد توجه قــرار گرفتــه، مدرک بــدون پشــتوانه تجربــی اســت بنابرایــن بایــد بــه ســمتی حرکــت کنیــم تــا ایــن روند شــکل تخصصی تری پیدا کند.

تندگویــان بــا بیــان اینکــه اولویــت اول این وزارتخانــه حــوزه جوانــان اســت، گفــت: بایــد حــوزه جوانان را جدی بگیریم تــا حوزه ورزش هــم جــدی گرفتــه شــود و از دکتر ســلطانیفر میخواهــم از جوانــان بیشــتری در حــوزه مدیریتی این وزارتخانه بهره بگیرد.

او در پایان ســخنانش تأکید کرد، مهمترین مأموریت من ســاماندهی بین نهادهایی است کــه برای جوانان کار میکنند و امیدوارم در این راه بتوانــم از تجربیات آقای رســتمی بهرهمند شوم. ■ وزارت ورزش، حوزه جوانان را بلعیده

در ایــن مراســم معاون ســابق ســاماندهی امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان نیــز بــا بیــان اینکه حوزه جوانان توســط وزارت ورزش بلعیده شده است، گفت: در حال حاضر حوزه جوانان در این وزارتخانه جایگاهی ندارد و این حوزه به حاشیه رانده شده است.

محمدرضا رستمی با انتقاد از اینکه مدیران حــوزه جوانــان اغلــب ورزشــی هســتند، افزود: موضوعــات حــوزه ورزش آنقــدر متنوع اســت که به مدیــران اجازه نمیدهد بــه حد کافی به حــوزه جوانان برســند. باید تالش کنیــم تا این نــگاه مقتدرانــه را از بین ببریــم و زمینه را برای انتــزاع حوزه جوانــان از وزارت ورزش و جوانان فراهم کنیم.

او با ابراز امیــدواری از نگاه جدید اجتماعی فرهنگــی دولت یازدهــم به امــور جوانان بیان کرد: دولت یازدهم تالش کرد تا گفتمان جدید را بازســازی کنــد، امــا بــرای اینکه ایــن گفتمان جدیــد را در جامعه بســط دهد، بایــد به دنبال ابزارهای جدید بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.