نمایشگاه بینالمللی صنعت حمل و نقل هوایی در راستای اقتصاد مقاومتی

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

نخســـتین نمایشـــگاه بینالمللـــی صنعـــت حمـــل و نقل هوایـــی و تجهیـــزات فرودگاهی با مشـــارکت دهها شـــرکت تولیدی و خدماتی حوزههـــای مختلف خطوط هوایـــی، حمـــل و نقل هوایـــی، هوانوردی، تکنولـــوژی هواپیما، خطـــوط هوایی، مدیریت ترافیک هوایی، تجهیزات زمینی و دیگرصنایع مرتبط در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران از روز جمعه آغاز به کار کرد. در این نمایشـــگاه شرکتها و سازمانهای معتبر و مختلف داخلی از جای جای کشورمان؛ نوینترین تولیدات، طرحها و خدمات خود را ارائه میکنند، همچنین عاوه بر شـــرکتهای داخلی، نمایندگان کشـــورهای آلمان، چین، انگلســـتان، فرانســـه، اســـپانیا، یونان، ایتالیا و برخی از کشـــورهای منطقـــه خاورمیانه نیز در نمایشگاه حضور و مشارکت دارند. این نمایشگاه با اخذ تأییدیه اتحادیه جهانی نمایشگاههایبینالمللی(IFU)برگزارمیشود،شرکتهایمختلفهواپیمایی، ســـازمان هواپیمایی کشـــوری، انجمن حمل و نقل هوایی، ســـازمان هوا و فضا، شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و شرکتهای دانش بنیان؛جدیدترین تولیدات و نوآوریهای خود را به نمایش میگذارند. هدف از برگزاری این نمایشگاه، تحقق سیاستهایاقتصادمقاومتیواستفادهازموقعیتجغرافیاییکشوربرایکسب جایگاه مناسبتر در حمل و نقل هوایی منطقه و ایجاد زمینه تعامل سازنده بین شـــرکتهای معتبربینالمللی با دانشگاهها و شرکتهای فعال این حوزه برای بهرهمندیازتواناییهاوتجربیاتبزرگاناینصنعتاستتاگاممثبتومؤثری برای رونق سهم بازارهای داخلی و خارجی، به روزرسانی و توسعه صنعت هوایی کشور، بررســـی موانع و کاســـتیهای موجود و همچنین تحقق اهداف افق 1404 برداشته شود. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در بازدید از این نمایشـــگاه، فضا را برای ورود بخش خصوصی بـــه صنعت حمل و نقل هوایی در کشور مناســـب دانست که باید به سرمایهگذاری خود در بخشهای مختلف ایـــن صنعت ادامه دهد. وی گفـــت: 95 درصد آموزشهای خلبانی و 90 درصد خدمات فرودگاهی در کشور توسط بخش خصوصی انجام میشود. به گفته عابدزاده در 2 ســـال گذشته (پس از توافق برجام) رشد صنعت حمل و نقل هوایی نسبت به بخش جادهای و ریلی بسیار بیشتر بوده و با توجه به شرایط مناسب امروز که موجب کاهش تدریجی ریسک سرمایهگذاری در صنعت شده اســـت، بخش خصوصی میتواند در زمینه خدمات فرودگاهی، تأمین ناوگان و تجهیزاتناوبریسرمایهگذاریکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.