ایستادن در برابر سوداگران عرصه ساخت و ساز هزینه داشت

وزیر راه و شهرسازی:

Iran Newspaper - - اقتصادی -

وزیـــر راه و شهرســـازی بـــا بیـــان اینکه دو بار اســـتیضاح شـــدم که اصالً برایم مهم نیســـت گفت: ایستادن در مقابل ســـوداگرانی کـــه تصمیـــم میگرفتند کجای شـــهر چه چیزی بســـازند هزینه دارد که باید آن را بپردازیم.

به گزارش ایســـنا، روز گذشته پیروز حناچی از ســـمت معاونـــت معماری و شهرســـازی وزارت راه و شهرســـازی جـــای خود را به محمدســـعید ایزدی، مدیرعامل ســـابق شـــرکت عمـــران و بهسازی داد.

حناچـــی در ایـــن مراســـم بهعنوان مشـــاور وزیـــر در حـــوزه معمـــاری و شهرســـازی معرفـــی شـــد. عبـــاس آخونـــدی ـ وزیـــر راه و شهرســـازی ـ در جریان مراسم تکریم و معارفه معاون معماری و شهرســـازی اظهـــار کرد: در مقطعی هستیم که باید بلند صحبت کنیم. من دو بار اســـتیضاح شـــدم اما هیچ برایم مهم نیست. میدانم وقتی جلوی ســـوداگران شـــهری میایستید بیهزینـــه نیســـت. در یـــک جلســـه مینشســـتند یک معاملـــه میکردند. شـــما اگر جلو آن را بگیرید هزینه باید بدهید. ولی من فکر میکنم آخر کار ما باید هزینه بدهیم. اگر قرار بر این نبود که به زندگی دانشگاهی خودمان ادامه میدادیم. فکر میکنـــم نیاز داریم که تصمیمات را بر اساس اجماع بگیریم. ■ ظرفیت تهـــران حدود ۸میلیون بود که به ۱۱ میلیون رساندند

وی بـــا اشـــاره بـــه ابتـــدای ســـال 1۳92 گفـــت: از همـــان ابتـــدا بـــه شـــهرداری گفتیـــم چقـــدر ظرفیـــت ســـکونتپذیری ایجـــاد کردیـــد. االن ظرفیت جمعیتپذیری تهران باالی 11 میلیـــون نفر اســـت در حالی که قرار بوده حدود ۸ میلیون نفر در این شـــهر زندگی کنند. االن آقای دکتر نجفی اگر بخواهد خود را شهردار موفقی معرفی کند این اســـت که بگوید 2 میلیون نفر بـــه ظرفیـــت جمعیتپذیـــری شـــهر اضافه کردم؛ در حالی که این کار عین بیراهه اســـت. کار سختی داریم و از آن ســـختتر مفهوم ایران است. آخر کار باید شـــهر یک نشـــانی از ایران داشته باشد. هزاران میلیارد تومان هزینه شد اما وقتـــی به پردیس یـــا پرند میروید چه نشـــانی از ایـــران میبینیـــد؟ االن در تهـــران بتدریج چه نشـــانی از ایران باقی مانده است؟ برگشتن به مفهوم ایران و برجســـته کردن مفهـــوم ایران تبدیل بـــه یک معضل شـــده اســـت. مفهوم ایران در خـــود ایران در غربت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.