امکانی برای زنان که خود را باور کنند

گزارشی از جمعیتی مردمی و فعال در حوزه کشف استعدادهای ناشناخته سرپرستان خانوار

Iran Newspaper - - اقتصادی - فریبا خان احمدی

«نرگــس» پشــت پیشــخوان کافــه عروســکها را مرتــب میکنــد، ایــن کار را بــا حوصلــه و عالقــه انجــام میدهــد مثــل مادری کــه به بچههایش رســیدگی میکند. زن جوان و مهربانی اســت؛ وقتی میخندد گونههایش برجستهتر میشود گویــی شــادترین زن دنیاســت. او جــزو «جمعیت بــاور» اســت، جمعیتی که به زنــان سرپرســت خانوار امید و جســارت و قــوت قلب میدهــد تا تواناییهایشــان را باورکنند.

چنــد وقتــی از راهانــدازی جمعیــت «بــاور» میگــذرد، جمعیتــی کــه به گفته «سارا چرتابیان»، مدیرعامل آن هدفش تقویــت توانمندســازی زنــان و مــادران و بالقــوه کــردن استعدادهایشــان اســت. «باور»، به مســأله اشــتغال زنان عمیقتر میپــردازد و آن نــه فقــط ماهیگیــری یــاد دادن که تفکــر ماهیگیــری را در زنان پرورشمیدهد.

چرتابیــان در تشــریح فعالیــت ایــن جمعیــت میگویــد: «یــک زن بــرای کار کــردن بیــش از هــر چیــزی نیــاز بــه بــاور ظرفیتهــای درونــیاش دارد. بــاور ایــن مســیر را بــرای آنها هموار میکنــد تا زنان خودشان و تواناییشان را باور کنند. هدف جمعیــت بــاور توانمندســازی درونــی و بیرونــی زن ایرانــی اســت که بیشترشــان سرپرستخانوارهستند.

بــرای تقویــت ایــن توانمندســازی در ابتــدای راه، کارگاه خیاطــی چنــد منظــورهای راهانــدازی کردیــم که دســت آفریدههایشــان را در ایــن کافــه بــرای فــروش و کمــک بــه خالقــان این آثــار به نمایــش گذاشــتهایم. آثــاری همچــون عروســک و کوســن، کیفهــای پارچــهای و تولیــدات دیگــری که به زیباترین شــکل تولید شدهاند.

حاال قرار اســت کارگاه دیگری با هدف آمــوزش و اشــتغال راهاندازی شــود که در کنارش فرزنــدان زنان سرپرســت خانوار، انواع رشــتههای هنــری را آموزش ببینند. آنهــا بــا تولیــد دســت آفریدههایشــان تواناییهــای درونیشــان کشــف شــده و هنردرونیشــان به منصه ظهور میرســد چیزی که جنبه درآمدزایی هم دارد.»

20 زن سرپرســت خانــوار کــه بــه آنها «باورجــو» گفتــه میشــود در ایــن مرکــز مشــغول بهکارند. برخــی از آنها که فرزند دارنــد نگــران مراقبــت از کــودکان خــود هســتند چرا که نمیتوانند هــم کار کنند و هم مواظبآنهاباشند.

چرتابیــان از راهاندازی پویش جدیدی بــه نــام «کودک-مادر-امنیــت» خبــر میدهد کــه میخواهد امنیت کــودک در کنارمادرتأمینشودچراکهمادرآنهنگام آرامش دارد تا به بیــداری توانمندیهای خــود بپــردازد کــه خیالش از کــودک خود آســوده باشــد.به گفته وی جمعیــت باور قصد دارد با راهاندازی فضایی امن و آرام برای فرزنــدان زنان سرپرســت خانوار که در کارگاههــای خودکفایی مشــغول به کار هستند محیطی ســالم همراه با تحصیل و آمــوزش مهیا کند. ایــن انجمن در حال تهیــه و تــدارک فضــای فیزیکــی بــرای راهاندازی مهد کودک بچههای زیر6 سال اســت تا عالوه بر تأمین فضای نگهداری، فضایآموزشیکوچکتحصیلینیزبرای اینکودکانفراهمکند.

آنهــا بــرای حمایــت از زنانــی کــه میخواهنــد در جامعــه دیــده شــوند و تواناییهایشــان بــه بــار بنشــیند نیــاز به حمایــت خیریــن دارند.بــه عقیــده او زنــان «باورجــو» نــه بــد سرپرســتاند و نــه بیسرپرســت، آنهــا زنــان سرپرســت خانواری هستند که نیازمند توانمندسازی و خودباوریانــد؛ کار کننــد و کمــک خــرج خانــواده باشــند یــا بــه قولی دستشــان توی جیب خودشــان باشــد. البتــه در این میــان نبایــد نقــش زنــان «هــم بــاور» را نادیده گرفت کســانی که حامی هســتند و بــا هر کمکی با تخصص و حمایت مالی، همنوعانشانراتنهانمیگذارند. ■ خودمان را باور کردیم

نرگــس چنــد کوســن رنگــی کــه چشــمهای آدم را بــه خود خیــره میکند از روی قفســه برمیدارد و تحویل مشتری میدهــد. بعــد از آنکه مشــتریهایش را راه میانــدازد بــا خوشــرویی ازشــروع کار، درآمــد و تواناییهایش میگوید که پیش از آشــناییاش بــا جمعیــت بــاور آنهــا را بهدســت نیاورده بود.:«همه چی درست میشــود اگر خودمــان را باور کنیم. خیلی وقت میشــد پیش خودم فکــر میکردم چهکاری از دستم برمیآید که بتوانم روی پای خودم بایستم و زندگیام را اداره کنم. منایدههایخوبیداشتمولیسرمایهای نداشــتم یا نمیدانســتم چطور میتوانم آنهــا را اجرایی کنم. راســتش بــرای اینکه موفق بشــوم نیــاز به یک جرقه داشــتم و محیــط و فضایی که بتوانــد کمکم کند تا از تواناییهایــم بهــره ببــرم. زمانی موفق به این کار شــدم که با جمعیت باور آشــنا شدم. مشاورهها و کمک آنها چیزی شبیه به سکوی پرتاب بود.»

نرگــس بــاور دارد که مــادر ســالم، زن ســالم و فرزنــد ســالم بایــد از نظــر روانی مســتقل باشــد و در عیــن حــال که مــادر، همســر و فرزند اســت میتوانــد به لحاظ تفکــر و از لحــاظ مالــی اســتقالل داشــته باشــد. این خصوصیــت «باور» اســت که عشق را در زنان نهادینه میکند. عشق به کشــف تواناییها و درآمدزایی. زنان اینجا حاال دیگر باور دارند جمعیت نوپایشان همچون نوزادی است که با عشق و امید و ایمان رشد خواهد کرد و شادی و آگاهی را برایشان به ارمغان خواهد آورد.

جلــوی در ورودی کافــه دختــر جوانی بــا هدایــای رنگی پویــش «مــادر، کودک، امنیت» را به مشتریها معروفی میکند. «دلدار» 27 سال دارد. ■ لیسانسهمعماریاستولیبیکار

در حرفه نقاشی توانمند است. تابلوی دختری را نقاشــی کرده کــه انگار دنیا را در مشتداردهمانقدرمغروروقدرتمند.

او هــم درباره جمعیت بــاور میگوید: «مشــاوران تواناییهایــم را به من نشــان دادند و کمک کردند تا آنها را تقویت کنم. حاالازپسکارهاییبرمیآیمکههیچوقت فکرش را نمیکردم از پسشــان بربیایم. «باور» به من و زنان دیگر امید و جســارت و روحیــه داد تا خودشــان را باورکنند، روی پایشان بایســتند و مستقل شوند.»گفتنی اســت محصــوالت زنــان توانمنــد بــاور را میتوانیدازمهرماهدرشعبههایمختلف شــهر کتــاب و فرهنگســراهای مختلف از جمله نیاوران تهیه کنید و منتظر تولیدات جدیــد باشــید. همچنین گروه موســیقی دانشگاه شهید بهشتی کنسرتی را به نفع پویش کودک، مادر، امنیت در کافه سل در تاریخ0٣شهریوربرگزارمیکند.جمعیت بــاور قصــد دارد مهدکــودک و کارگاههای آموزشــی زنان را با حمایت مردم تجهیز کند. برای به ثمر نشستن این نهال نورس حتمــاً میتوانیــم در کنارشــان باشــیم. خیرانی که میتوانند با کمک خود به این جمعیــت، باری از دوش زنان سرپرســت خانواریکهمسئولیتسنگینادارهزندگی را بر دوش میکشند، بردارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.