پرداخت وام به ٠٣ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی

Iran Newspaper - - اقتصادی -

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه بخش درمــان جزو جداییناپذیری از این ســازمان اســت، افزود: تمامیت سازمان تأمین اجتماعی یک الزام حقوقی، کارشناسی و شرعی است. بــه گزارش« ایــران »،دکتر ســیدتقی نوربخش صبح دیروز در مراســم پیــاده روی بازنشستگان و مســتمری بگیران که به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان در پارک والیت تهران برگزار شــد، افزود: تأمین اجتماعی یاری برای دولت است و امســال به صورت ماهانه چهار هزار و 200 میلیارد تومان مستمری و بیمه بیکاری پرداخــت میکنــد و یــک هــزار و 600 میلیــارد تومــان بــرای درمــان جامعه تحت پوشــش هزینه میکند.وی با بیان اینکه با وجود افزایش حقوقهای انجام شده در ســالهای اخیر که ١2 درصد بیش از تورم بوده اســت اما هنوز حقوق بازنشســتگان کفاف زندگی آنها را نمی دهد؛ خاطرنشــان کرد: جبران مافات بازنشســتگان فقط با همسانســازی حقوق بازنشستگان انجام میشــود و امیدواریم در آینده نزدیک این مهم محقق شود. دکتر نوربخش ادامه داد: در بخش درمان در این چهار سال اقدامــات جــدی صورت گرفته که اجــرای هتلینگ بیمارســتانها و کمک به طرح تحول ســالمت از جمله این اقدامات بوده اســت اما هنــوز راه زیادی برای برطرف کردن دغدغه بازنشســتگان وجود دارد.وی ادامه داد: در این چهار ســال تجهیزات مهمی به مراکز درمانی اضافه شــده که به اندازه 0١ ســال گذشــته آن بوده اســت. مدیرعامل تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: همچنین در چهار سال گذشته هشت بیمارستان در کشور ساخته شده یا در حال ساخت است.وی با بیان اینکه چند خبر خوب برای بازنشستگان دارم افزود: در زمینه پرداخت وامهای کوتاه مدت 0٣ هزار مورد تســهیالت به بازنشســتگان اعطا میشــود.او گفت: همچنین یک هزار نفر از مستمری بگیران به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.