شناسایی سرطان ریه به کمک ردیاب هوشمند

Iran Newspaper - - فنـــــاوری - سوسن‌صادقی

ســـرطان ریه یکی از ســـرطانهای مرگ آور است و وقتی افـــراد درگیـــر این بیمـــاری میشـــوند نمیتواننـــد از آن جان ســـالم به در ببرند ولی گفته میشود اگر خیلی زود عالئم سرطان ریه شناسایی شود، میتوان قبل از گرفتار شـــدن بیمار، آن را درمان کرد از اینرو محققان دانشگاه بوفالوامریـــکا پـــروژهای را شـــروع کردهاند کـــه میتوان با عملی کردن آن طرح، خیلی سریع متوجه عالئم شروع بیماری سرطان ریه شد و با درمان بموقع آن جلوی مرگ و میرها را در دنیای امروز گرفت. به گفته جوزف جورنت اســـتادیار دانشـــگاه بوفالو نیویورک این طرح دارای ســـه بخش است. یک ردیابی که به مچ کاربر بسته میشود، ایمپلنتی که زیر پوست بیمار کاشته میشود و تلفن هوشمند. قرار است سنسوری که در زیر پوست کاشته شود شاخصهای بیماری سرطان ریه در خون فرد را اندازهگیری کرده و با ردیاب که روی مچ کاربر بسته شده است هشدار دهد و اطالعات هم که به تلفن هوشمند ارسال شود. اکنون این طرح روی بازوی مصنوعی در حال اجرا است و قرار است سه سال دیگر روی دســـت انسان منتقل شود. محققان دانشـــگاه بوفالو همچنین در حال همکاری با آزمایشگاه شرکت اینتل هستند که تکنولوژی ابزارهای پوشیدنی هوشمند را فراهم میکنند، چرا که این طرح نیاز به مدیریت کردن اطالعات حساسی دارند که از طریق دستگاهها ارسال میشـــود. به گفته محققان این دانشـــگاه، موادی هم که زیر پوست کاربر کاشته می شـــود باید از سوی سازمان غذا و دارو تأیید شود. گفتنی است این طرح فعالً روی اندازهگیری شاخصهای بیماری سرطان از طریق خون متمرکز شده است و در صورت موفقیت میتوان با تغییر شاخصهای اندازهگیری خون، دیگر سرطانها را نیز ردیابی کرد ولی یکی از چالشهای بزرگ سه سال آینده خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.