زیر سایه درخت تنومند فرهنگ

Iran Newspaper - - محیط زیست - ایران شناسان چينی در قزوین

من مثل دیگر چینیهای معاصر ، همیشـــه در لذت مســـتی جاده ابریشم غوطهور بودم. از قرن دوم قبل از میالد تا قرن پانزدهم میالدی، ابریشـــم، چای، باروت، کاغذ و چاپ توســـط ایرانیان و اعراب به سمت غرب رفت و این موضوع باعث شد که سرزمین غرب تأثیرات زیادی از تمدن و فرهنگ چیـــن بگیرد. من هم یک چیز ســـودمند از جاده ابریشـــم گرفتم. چرا که وقتی به جاده ابریشم آمدم، فرصت پیدا کردم که 12 سال تا مقطع دکتری در دانشـــگاه تهـــران بخوانم و حتـــی ازدواج و تولد دختـــرم و زندگی امروز شـــغلیام را در دانشـــگاه مطالعـــات زبانهای خارجی پکـــن که به «مهد دیپلماسی» معروف اســـت مدیون این جاده میدانم. من در حال حاضر بهعنوان مدرس زبان فارســـی در این دانشگاه تدریس میکنم.از همه این نعمات شـــکرگزاری میکنم. پس زندگی من با جاده ابریشـــم گره خورده اســـت و عاشقش هستم.در 23 آگوست 2017 تازه از ایران به پکن برگشتم .آن هم وقتی که بعد از 8 سال برای نخستین بار دوباره به شهرهای جاده ابریشـــم ایران آمدم. این روزها مشغول جمعآوری مطالب مقاله «حفظ روح فردوســـی در جاده ابریشـــم» بودم. قرار بود در روز ٤و ٥ ســـپتامبر در آکادمـــی علوم اجتماعی چین «همایـــش بینالمللی روابط تمدن ایران و چین و جاده ابریشم» شرکت کنم.

در اول ســـخنرانیام ایـــن گونه بیان کـــردم؛در روز 22 مـــاه جوالی من همراه با هیأت خبرنگاران تلویزیون مرکزی چین )CCTV( به شهر قزوین رفتیم و با دکتر مســـعود نصرتی شـــهردار قزوین دیدار کردیم. او مدیریت دبیرخانه مجمع شهرهای جهانی جاده ابریشم را برعهده دارد.

وقتی به شـــهرداری قزوین آمدم، احســـاس کردم به یک کاخ قاجاری وارد شـــدهام. دکتر نصرتی گفت مـــا بهدنبال احیای جاده ابریشـــم جدید با رویکـــرد بازگرداندن ارزشهای آن و بهمنظور کمک به دیگر شـــهرهای در حال توســـعه در تالش برای حذف فقر و توســـعه پایدار از طریق ایجاد زیر ســـاختها، توسعه ســـبز، تجارت و ســـرمایه گذاری، همکاری در زمینه فرهنـــگ، اقتصاد و گردشـــگری و در نهایت دســـتیابی به بهبود معیشـــت مردم شـــهرهای جاده ابریشـــم هســـتیم. در احیای جاده ابریشـــم، تبادل و همـــکاری آمـــوزش و فرهنگ بین کشـــورها برای حفـــظ فرهنگ و تمدن میـــراث جهانی و حفظ صلح و امنیت معنـــای خاصی دارد. در این دیدار، به او گفتم در قدیم چینیها همیشـــه پارچه ابریشـــمی به جهان میبردند و امـــروز بهعنـــوان مدیر گـــروه زبان و ادبیات فارســـی دانشـــگاه مطالعات زبانهـــای خارجی پکن، یک ادویه چینی را که 13 نوع ادویه در آن اســـت ، به شما تقدیم میکنم. شـــهردار قزوین با پیام و پیشنهاد رئیس جمهوری خلق چین؛ «شـــی جین پینگ»، برای زنده کردن جاده ابریشـــم همراهی کرد. او پیشـــنهاد کرد تا ایران شناسان چینی(٦نفر از دانشگاه جنوب غربی که در روز9آگوســـت به ایران رســـیدند) از شـــهرهای جاده ابریشـــم بازدید کنند. برای همین، به شـــهرداران 6 شـــهر جاده ابریشـــم (یـــزد، اصفهان، شـــیراز، همدان، تبریز و کاشـــان) نامه نوشـــت و تقاضا کرد تا شـــهرداری، امکانات گردشگری آن شهرها را در اختیار ما قرار دهد.

نامه او باعث شـــد ایران شناســـان چینی به محض ورود به آن شهرها، با راحتی و به دقت، از آن شـــهرها بازدید کنند. ما با شـــهردار همدان و یزد دیدار و برنامه نشست هم داشتیم .همچنین از دانشگاه اصفهان، دانشگاه یزد و دانشگاه امام خمینی قزوین هم بازدید کردیم.

در ایـــن برنامه انتظـــار میرود که همـــکاری عمیقتر بین دو دانشـــگاه صورت بگیـــرد. با تماشـــای آثار تاریخی این شـــهرها، دیـــدار و تبادل نظر بـــا اســـتادان و پژوهشـــگران و هنرمندان ایرانی و شـــنیدن تاریـــخ و تمدن آثـــار تاریخی شـــان، ایـــران شناســـان چینی احســـاس کردند بـــا فرهنگ و تاریـــخ و تمـــدن و عظمت ایران بیشـــتر و بهتر و عمیقتر آشـــنا شـــدهاند. همچنیـــن میهمان نوازی مردم ایران را با عمق وجود دیدیم. رئیس مرکز ایران شناسی دانشگاه جنوب غربی چین آقای جی کی یون گفت زیباترین منظره ایران نه مســـجد، نه باغهای ایرانی، نه شعرهای ایرانی بلکه مردم ایران است.

به نظر من تبادل قلبهای مردم در روابط دو کشـــور تأثیر زیادی دارد و روابط دوســـتانه دو ملت باید ارتقا یابد. باید ایران شناســـان چینی بیشتر و بهتـــر تمدن ایران را بشناســـند و آشـــنایی با فرهنـــگ یکدیگر را عمیقتر سازند. روابط دوســـتانه دو ملت پایهگذار بنیاد دو جامعه است. من گاهی بـــه این موضوع فکر میکردم که ما به جهان ابریشـــم هدیه کردیم اما چه چیزی برداشـــتهایم. چون در معنای تبادل فرهنگـــی «گرفتن» از «دادن» مهمتر اســـت. در جاده ابریشـــم «دادن» نشـــان میدهد اجـــداد ما چقدر ثروتمند بودند به این معنا که شکوه کشور ما نشان میدهد ما بجز ابریشم دیگـــر چه چیزی باید به جهـــان بدهیم. از صمیم قلب پیشـــنهاد میکنم از ایـــران چیزی باارزش بیاوریم. یکی از این ارزشها حفظ روح فردوســـی اســـت. اگر بتوانیـــم آن را از ایران هدیه بگیریم، نشـــان میدهد که قدرت نگـــه داشـــتن و جذب کردن چیزهای غنی را داشـــتهایم و ایـــن یعنی بهره بردن تمدنها از یکدیگر. چون تمدن بشـــر خوبی و بـــدی، هر دو را با هم دارد. بایـــد تالش کنیم از خوبیهای هم بهرهمند شـــویم. یکی از خوبیها این اســـت که تبادل و برابری ملتها با یکدیگر، موجب صلح و دوســـتی و شکوفایی میان فرهنگها میشود.

مدیر گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه مطالعاتزبانهای خارجی پکن در چين

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.