جوالن نئوفاشیستها در جنوب آسیا

Iran Newspaper - - جهان - حبیب صدیقی مترجم: عاطفه رضوان نیا

نمی دانم از کجا آغاز کنم. در بسیاری از قســـمتهای آسیا، آفریقا و امریکای التین، قدرت در دســـت رژیمهایی اســـت که همچون فراعنه عصر حضرت موســـی(ع) عمل میکنند. آنها هیچ احساس مســـئولیت و ندامتی نسبت به فعالیتهای جنایتکارانـــه خود ندارند. به ثروتهای ملی دســـتاندازی میکننـــد و این ثروتهـــا را چون دارایی شـــخصی خـــود قلمداد کـــرده و در راه نادرســـت از آن بهره میگیرنـــد. آنچه که این نظامهـــای فرعونی اغلب فراموش میکنند این اســـت که ما در قرن بیست و یکم به سر میبریم، قرنی که کنترل کامل اطالعات در آن کاری ناشـــدنی اســـت. باالخـــره گهگاه افراد پـــردل و جرأتـــی (مثل اســـنودن و منینگ) پیدا میشـــوند که چهره زشـــت حقیقت را افشا کنند و از جنایتهای طبقه حاکم پرده بردارند. ■فاشیسمدرهندوستان دهلیبهخانهبازمیگشتنگذشتهبودکه

درکشورهند،بااکثریتجمعیتهندو، موردمشابهدیگریگزارششد.یکخانواده که نارندا مودی و حزب بهاراتیا جاناتا (بی 10 نفره مسلمان شامل زن، بچه، چند فرد جی پــــی) در رأس قدرت هســــتند، هر روز مســــن و یک نوجوان معلول کــــه با قطار از گزارشهایــــی از شــــکنجه و آزار و اذیــــت و جشن عروسی به خانه بازمیگشتند، مورد حتی کشــــته شدن مســــلمانان، مسیحیان حمله جمعیتی خشــــمگین قــــرار گرفته و و دالیتهــــا که از گوشــــت پرهیز نمیکنند، با میلههای آهنی و چوبدســــتی تا ســــر حد بــــه گوش میرســــد. این افراد بنــــا به آنچه مرگ مــــورد ضرب و شــــتم قــــرار گرفتند. در آیین هندو «محافظــــت از گاو» خوانده بر طبق گزارشها، جمعیتی شــــامل 30 تا میشــــود، مورد خشــــونت قــــرار میگیرند. 35 نفر با شکستن پنجره اضطراری قطار هنــــوز یک ماه از کشــــته شــــدن جنید خان، مســــیر شکوهآباد-کاســــگنج فریاد «آنها را 16 ســــاله، که به همراه بــــرادرش با قطار از بکشید،آنهامسلمانهستند»سرمیدهند و سپس به این خانواده حمله ور میشوند. این خانواده مســــلمان گفتهانــــد، ضاربان ضمن پاره کردن لباس زنان و آزار و اذیت آنها، جواهراتشان را هم به غارت بردهاند. در جریــــان یــــک حادثــــه دیگر، مــــردی که مظنون به حمل گوشــــت گاو بود در محله ناگپور بهارسینجی مورد حمله قرار گرفت. این مرد ادعا کرده گوشــــت گوسفند حمل میکرده و نه گاو. نمونهای از گوشــــت برای تشخیص به پزشکی قانونی فرستاده شد. این حمله فقط دو هفته بعد از آنکه نارندا مودی حمله به افراد بــــه نام محافظت از گاو را محکوم کرد، رخ داد. او طی سخنرانی خــــود گفت: «کشــــتن مردم تحــــت عنوان مراقبت از گاو پذیرفتنی نیست. این اعمال مورد تأیید ماهاتما گاندی نبود.»

اما ســــؤال مهم که شایسته پاسخ داده شــــدن اســــت این اســــت که آقــــای مؤدی براســــتی برای تنبیه هندوهای تروریستی که مســــلمانان را به جرم خوردن گوشت مورد محاکمــــه قرار میدهنــــد، چه کرده است؟ پاسخ «هیچ» است. بیانیه شیرین و نجیبانه او هیچ تأثیری نداشــــت. چرا که فقط چند ساعت بعد از صدور این بیانیه دو مســــلمان در جهارکهند مــــورد حمله قــــرار گرفتنــــد. طبــــق آمارهای گــــردآوری شده توسط ایندیااســــپند در طول 8 سال گذشــــته (از ســــال ،)2010 یعنــــی از زمانی کــــه نخســــتوزیر نارندا مودی بــــه قدرت رســــید، تعــــداد حمــــالت به مســــلمانان افزایش چشمگیری داشــــته است. حرف زدن صرف از حمالت مشــــابه جلوگیری نمیکند، بایــــد در این زمینه بــــه جد وارد عمــــل شــــد. در هندوســــتان بــــه وضــــوح نیروهای فاشیست هندو در حال بازگشت به صحنه قدرت هســــتند. ایــــن نیروها به انــــدازه کافی بــــرای بازگردانــــدن بیقید و شــــرط قدرت بــــه راجهــــای هنــــدو، بدون در نظــــر گرفتن حقــــوق اقلیتهای دیگر هندی، احساس قدرت میکنند. ■ انـــکار جنایت بـــه شـــیوه نازیها در میانمار

در همسایگی هند، کشوری است که در آن وضعیت اقلیتهــــا حتی از وضعیت اقلیتهــــای هند نیز بدتر اســــت. اکثریت بودایی میانمار به نسل کشی اقلیتهای مذهبی که هیچ سالحی برای دفاع از خود ندارند میپردازنــــد و در این میان نه تنها هیچ کسی این اکثریت را از ارتکاب چنین جنایاتی باز نمیدارد، بلکه هیچ صدایی نیز در جهت محکوم کردن این جنایتها در سراسر این کشور شنیده نمیشود.

مســــلمانان روهینگیــــا بیــــش از هــــر اقلیت دیگــــری در کره زمین مــــورد آزار و اذیت و تعقیــــب قرار گرفتهانــــد. فقط در چند ماه گذشــــته گزارشهایی مبنی بر به آتش کشیده شدن روســــتاهای روهینگیا، تجاوز به زنان، دســــتگیری، آزار و شکنجه، بازداشــــت و کشــــتار مردم با هدف ایجاد رعب و وحشب بیشتر در میان این جامعه اقلیت، که هماکنــــون در معرض قحطی و گرســــنگی نیــــز هســــتند، دریافت شــــده است. اجازه دسترسی به غذا به آنها داده نمیشــــود. در حدود 250 هزار مســــلمان روهینگیــــا در نتیجه آخرین ســــرکوب رخ داده، بیخانمــــان شــــده و بســــیاری دیگر مجبور شــــدند به بنــــگالدش فــــرار کنند. البته آنگ سان سوچی، رهبر بوداییهای میانمــــار و دولت ائتــــالف ملــــی او، کامالً منکررخدادنچنینجنایتهایهولناکی توســــط نیروهــــای امنیتی خود شــــدهاند. اصالً بــــه عقیده ســــوچی، روهینگیا وجود خارجی ندارند. چقدر راحت! ســــوچی به شیوه نازیســــم و فاشیســــم انکار میکند، او میخواهد تاریخ زدایی کرده و هســــتی روهینگیا که پدران و اجدادشان در منطقه آراکان (ایالت راخین امروزی) از زمانهای خیلی دور زندگی میکردهاند را انکار کند.

در ماههــــای اخیــــر، اروپــــا و امریکا هم صحنهجنایتهایناشیازنفرتیاهمان تروریســــم بودهاند آخرین قربانی، باکاری هندرســــون، بود که هفته گذشته در یونان کشته شد. جوان 22 ســــالهای که مشغول گذران تعطیالت تابســــتانی خــــود بعد از فارغالتحصیلی از دانشگاه آریزونا امریکا بود، توسط 15 مرد که همگی صرب بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کشته شد. همگــــی جنایتهای وحشــــیانه صربها و کشتار دســــته جمعی و نسل کشیای را که توســــط آنها در اوایل دهــــه 90 میالدی انجام گرفت به خاطر داریم. آنها هزاران مســــلمان را در بحــــران بالــــکان قتل عام کردند. اعمال صربها چهره سکوالر اروپا را کامــــالً تیره و تار کرد و این گروه به خاطر جنایتهایی که آن زمان مرتکب شــــدند، هرگز تبرئه نشــــدند. حــــال آنکه همچنان به چنیــــن جنایتهایی دســــت میزنند. قتل باکاری نمونهای آشکار از وجود حس نفرت در میان این گروه قومی است.

مــــن واقعــــاً نگــــران افزایــــش مــــوج افراطیگری در سراســــر زمین هســــتم. در همهجایاینکرهخاکینیروهایفاشیستی در حال قدرت گرفتن و قتل عام هســــتند. آنها بــــه کمک ایدئولوژیهــــای زهرآگین و تنــــگ نظرانه خود مشــــغول بــــردن همه بازیهــــا و رســــیدن بــــه رأس حکومتهــــا هســــتند. به نظر میرسد که عرصه زندگی برای اقلیتها در سراسر دنیا هر روز تنگتر میشود. اقلیتهایی که یا کشته میشوند یا بــــرای ادامه زندگی مجبــــور به مهاجرت میشوند.

Islamicity:عبنم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.