زور ترامپ به برجام نرسید

رئیسجمهوری امریکا: اگر طرح بازبینی کنگره به نتیجه نرسد، برجام به پایان میرسد برجام معامالت اقتصادی به سود ایران را امکانپذیر کرده است موگرینــی، مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا پــس از ســخنرانی ترامپ: برجام توافقی چند جانبه است و رئیسجمهور هیچ

Iran Newspaper - - صفحه اول -

1

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.