سناریوی نخنمای «ایرانهراسی»، استراتژی ناکارآمد ترامپ

Iran Newspaper - - صفحه اول -

دولت امریکا در حالــی از اهداف تازه خود درباره توافق هســتهای و ایران رونمایی کرده است که مقامهای این کشــور با انتشــار یــک راهبرد تــازه سیاســتهای جدید ایــن کشــور را دربــاره ایــران و در مواجهه بــا آنچه نقش آفرینــی مداخلــه جویانــه آن در منطقــه میخواننــد، تشــریح کردهاند. طرحی کــه با تأکید براجرای ســخت گیرانــه برجام تلویحاً بــه پایبندی امریکا بــر این توافق صحه گذاشــته اما با طــرح ادعای تهدید موشــکهای بالســتیک ایــران و نقــش آفرینــی تهدیدآمیــز ســپاه پاســداران جمهــوری اســامی در منطقــه راه را بــرای تصویــب تحریمهای جدیــد قانونگــذاران امریکا علیه ایــران بــاز کرده اســت. پیــش از ایــن مقامهــای دولت امریکا مدعی شــدهاند کــه ایران به متــن برجام پایبند بــوده امــا از جملــه بــا آزمایشهــای موشــکی روح آن را نقــض میکند. بنــا به ادعــای دولتمــردان امریکایی دولت اوباما با نادیده گرفتن ســایر مشکات با ایران در منطقه فقط بر برنامه هســتهای این کشور تمرکز کرد و با این کار مسئولیت مهار ایران را به گردن آنها انداخت. برپایــه چنین نــگاه مدعیانــهای بــود که کاخ ســفید در شــرایطی که با تأیید نکردن پایبندی ایران به تعهدات برجامیاش، مسئولیت تصمیمگیری درباره این توافق را بــه کنگره واگذار کرده اســت اما اینک خود میخواهد با طرح ادعاهای کلی و بیپایه از جمله در زمینه نقش منطقهای ایران و توسعه برنامههای موشکی اش، فضا را برای ایجاد فشــار به ایران و تحریک آن جهت خروج از برجــام مهیــا کنــد. از ایــنرو برنامه راهبــردی جدید ترامپ بنا به گفته صاحبنظران بینالملل حاوی هیچ نکتــه تازهای نیســت و تنهــا به تکــرار ادعاهایــی درباره نقــش آفرینی منطقهای ایــران با هدف اجرای پروســه ایرانهراسی اکتفا کرده است. ■ ایجادفضایروانیبرایایرانهراسی

علــی بیگدلــی، کارشــناس مســائل امریــکا انتشــار سیاســت راهبردی جدید ترامــپ را ناشــی از ناکامی او در خــروج از توافق هســتهای با ایــران میداند. بیگدلی در گفتوگو با روزنامه ایران با اشــاره به تحت فشار قرار داشتنترامپدرپیگیریسیاستشنسبتبهجهموری اسامی میگوید:«رئیس جمهوری امریکا درباره ایران از دو جهــت تحت فشــار قرار دارد. یک گــروه مخالفان برجام مانند البی یهودی، سعودی و شرکای منطقهای و همچنین شاخههای محافظهکار درون قدرت هستند که بشــدت بهدنبال فرســوده کردن برجام هستند اما از طرف دیگر ترامپ تحت فشارهایی قرار گرفته است که از سوی حامیان جهانی برجام بویژه اروپاییها به او وارد شده اســت. این کارشــناس بینالمللی افزود: «هشدار مقامهای ســابق امریکا به کاخ ســفید مبنی بر عواقب خــروج از برجــام و رفتارهــای اتحادیــه اروپا که بشــدت ترامپ را تحت فشــار قرار داده، باعث شد تا مقامهای واشــنگتن نتوانند فاصله به وجود آمــده در روابط خود بــا اروپا را براحتی نادیده انگارنــد و لذا ترامپ با در نظر گرفتــن ایــن موضوع تــاش میکند تا ضمــن اینکه به توافق هســتهای پایبند بماند، در عین حال با اقداماتی نظیر اجرای ســخت گیرانــه برجام و طرح ادعــا درباره برنامههای موشــکی ایران، فضــای بینالمللی را علیه ایــران ملتهب نگه دارد تا به این ترتیــب ایران نتواند از مزایــای سیاســی و اقتصادی برجام بخوبــی بهره ببرد. ســید جال ساداتیان، کار دار پیشــین ایران در انگلیس هــم معتقــد اســت ریشــه آنچــه کــه رخ داده اســت به مخالفتهــای رژیــم صهیونیســتی و البــی اعــراب باز میگــردد. ســاداتیان در گفتوگو با «ایــران »به تعدیل مواضــع برجامی ترامــپ در مواجهه بــا مخالفتهای بینالمللی اشاره میکند و میگوید: «رئیس جمهوری امریکا بعد از آنکه متوجه شد مذاکره مجدد برجام امر غیر ممکنی است، طرحی را در پیش گرفت تا بر اساس آن خود ایران از برجام خارج شــود. به نظر میرســد که االن در این مســیر حرکــت میکنند که ایــران را از طرق دیگر مانند تحریم به بهانه آزمایشهای موشکی ایران و با طرح این ادعا که این آزمایشها نقض برجام است یــا طرح ادعای نقض حقوق بشــر علیه ایــران و اعمال فشــار به این بهانه به خــروج از برجام ناچار کنند». این دیپلمات پیشین در ادامه میافزاید:«امریکا با طرح این ادعاها بهدنبال یارگیری بینالمللی است اما در نهایت آنچه با آن مواجه شده، پیام اتحادیه اروپا و هشدارهای ممتــد چیــن و روســیه مبنــی بــر حمایــت از ایــران در موضوع برجام و تأکید بر ادامه دادن مراودات سیاسی و اقتصادی با ایران بوده است». از اینرو به باور ساداتیان ترامــپ دریافــت که بــرای خــروج از برجام بــه تنهایی نمیتوانــد کاری از پیــش ببرد. لذا موضــوع را به کنگره واگذار کرد. اقدامی که اوالً ســبب میشــود که حدود سه الی چهار ماه تا بررسی موضوع در کنگره حالت تعلیقی در همکاریها با ایران به وجود آید و دوم اینکه از حالت تنها بودن و مواجه بودن با انتقادات شــدید همه جانبه داخلی و بینالمللی خارج شود و با پشتیبانی کنگره یک جنبه حقوقی و کارشناسی به تصمیمات خودش بدهد.

ادامهدرصفحه3

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.