تحریف در معرفی یاران امام(ره)

یاران امام(ره) را همانگونه که بودند، معرفی کنید

Iran Newspaper - - صفحه اول -

اگر اصل حوادث بهدرســـتی تعریف نشـــود، نقش افراد به دروغ نقل میشود و حب و بغضها افراد را کوچک و بزرگ میکند عـــدهای مؤمنین بعد از فتح هســـتند کـــه به امید غنایم میآیند و هنگام سختیها، میروند عمـــل بـــه قانـــون و رعایـــت حریـــم خصوصـــی از تأکیدات امام بود «ناجـــا» در مواجهـــه بـــا مـــردم چشـــمخود را بر اعتقادات افراد ببندد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.