موگرینی:‌رئیس‌جمهوری‌هیچ‌کشوری‌ نم‌یتواند‌برجام‌را‌لغو‌کند

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ساعتی پس از ســخنرانی ترامپ درباره ایران گفــت: «برجام یک توافق دوجانبه نیست و متعلق به هیچ کشوری نیست. این یک توافــق چندجانبه اســت و هیچ کشــوری نمیتواند برجام را لغــو کنــد.» فدریــکا موگرینی بــا بیان اینکه بــرای حفظ توافــق هســتهای بیــن ایــران و قدرتهای جهانــی به یک فرآیند جمعی نیاز است، اعالم کرد: «توافقنامه هستهای با ایران، قابل مذاکره دوباره نیست.»

وی افزود: «ما بویژه در شرایط کنونی بهعنوان جامعه جهانــی نمیتوانیــم توافقــی را لغــو کنیــم کــه مؤثــر و در حــال کارکرد اســت.» مســئول سیاســت خارجــی اتحادیه اروپــا گفــت: «آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی هشــت بــار تأییــد کــرده اســت کــه ایــران به همــه تعهــدات خود براســاس برجام پایبند بــوده و از هیچکدام از آنها تخطی نکــرده اســت.» موگرینــی با بیــان اینکــه توافق هســتهای همچنان نتیجهبخش اســت، چرا که بر اساس اعتماد بنا نهاده شدهاســت، گفــت: «رئیسجمهوری هیچ کشــوری نمیتوانــد برجــام را لغــو کنــد. اتحادیــه اروپــا و جامعــه جهانی متعهدند تا توافق هستهای را حفظ کنند.» آنتونیو گوترش، دبیر کل ســازمان ملل متحــد نیز گفت:«امیدوار اســت توافق هســتهای ایــران ادامــه پیدا کنــد.» در همین حال فرانســه، آلمان و بریتانیا با انتشــار بیانیهای بر تعهد کشــورهای خود بر ادامه اجرای برجــام تأکید کردند. آنها در این بیانیه از دولت و کنگره امریکا خواســتهاند که پیش از هر اقدامی عواقب آن را در نظر بگیرند.

و کمــا بیش محتوی آن در ســخنرانی دیشب ترامپ تکرار شد.

انتشــار راهبــرد جدیــد کاخ ســفید

دربــاره ایــران کــه بــا طــرح ادعــای نقــش مداخلــه جویانــه منطقــهای و برنامههــای موشــکی ایــران همــراه بــود، در شــرایطی صــورت گرفــت که کنگــره امریــکا نیــز همزمــان طــرح تحریــم موشــکهای بالســتیک ایران را تصویــب کــرد. بــه گــزارش پایــگاه خبــری کنگره(هیــل)؛ کمیتــه امــور خارجــی مجلــس نماینــدگان امریکا در نشســتی بــه ریاســت اد رویــس، طــرح موســوم بــه HR1698 (قانــون موشــکهای بالســتیک ایــران و اجــرای تحریمهــای بینالمللــی) را بــا هــدف افزایــش تحریمهــا علیــه ایــران در ارتبــاط بــا برنامــه موشــکی بالســتیک ایــن کشــور بــه تصویــب رســاند. در ابتدای این طرح، با اشــاره بــه قطعنامــه 2231 شــورای امنیــت ســازمانملل کــه از ایــران خواســته روی موشــکهای بالســتیکی که برای داشــتن توانمنــدی حمــل کالهــک هســتهای طراحی شــدهاند، کار نکند، آمده است: «سیاســت ایاالت متحده این اســت که از هرگونه فعالیت ایران در ارتبــاط با موشــکهای بالســتیکی کــه بــرای داشــتن توانمنــدی حمــل کالهــک هســتهای طراحــی شــدهاند، از جملــه شــلیک با اســتفاده از چنین فناوریهای موشکی، جلوگیری کند».

ایــن طرح کــه بایــد پــس از کمیته در صحــن اصلی مجلــس نمایندگان و ســپس ســنا هم بــه تصویب برســد، دولــت امریــکا را موظــف میکنــد که نهایتــاً ظــرف 90 روز پــس از تبدیــل ایــن طــرح بــه قانــون، گزارشــی در مــورد «زنجیــره تأمیــن» و افــراد و شــرکتهایی کــه «برنامــه موشــکی ایران را به میزان چشــمگیری تسهیل کــرده، پشــتیبانی کــرده یــا بــه نحوی دیگــر کمک کرده باشــند»، بــه کنگره ارائه کند.

بــرد شــرمن، نماینــده کنگــره نماینــدگان امریــکا طــرح افزایــش تحریمهــای ایــران را ناظــر به ارســال پیامی به ایران دانســته کــه به معنای مقابلــه جــدی امریــکا بــا برنامههای موشکی ایران خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.