زور ترامپ به برجام نرسید

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی - ■ ادامه از صفحه اول

ترامپ در ســخنرانی خــود با طرح ادعاهــای بیشــمار مبنی بــر حمایت ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی از گروههای تروریســتی، برجام را یکی از بدتریــن توافقهــا عنــوان کــرد و مدعی شد که این یک توافق یکجانبه اســت کــه بــه انجــام معامــالت بــد اقتصادی به سود این کشور انجامیده اســت. رئیسجمهوری امریکا با بیان اینکه ایران 1.7 میلیــارد دالر از ایالت متحده دریافت کــرده، گفت: «افزون بــر این پول، همچنین برجام به ایران اجــازه میدهد که برخــی برنامههای هســتهای خود را ادامه دهــد و تا چند ســال آینــده محدودیتهــای اعمــال شده علیه ایران به پایان میرسد.»

او با بیان اینکه «ما تنها توانستهایم تأخیــر کوچکــی در مســیر دســتیابی ایران به ســالح هســتهای ایجــاد کنیم و مــن ایــن موضــوع را نمیپذیــرم»، گفــت: «مــا تمــام پــول ناشــی از ایــن توافق را پیشــاپیش به ایــران دادهایم و اکنــون نیز در عمل انجام شــده قرار گرفتهایــم. ایران چندیــن بار از برجام تخطــی کــرده اســت. ایــران بیــش از 130 مترمکعــب آبســنگین تولیــد کــرد و همچنیــن نتوانســت انتظارات مــا را دربــاره ســانتریفیوژها بــرآورده کنــد.» وی افــزود: «از زمــان امضــای برجــام تجاوزگــری ایــران بیشــتر شــده اســت. ایــن در حالــی اســت که تحریمهــا علیه ایران لغو شــده و این کشــور بــا دیگــر اعضــای برجــام وارد معامــالت اقتصادی پرســودی شــده اســت.» ترامــپ همچنیــن مدعــی شــد: «مقامــات ایــران چندیــن بــار اعــالم کردهاند اجــازه نخواهند داد از تأسیســات نظامی این کشــور بازرسی شــود، حال آنکــه برنامههــای مخفی ایران در این تأسیسات قرار دارد.

برخــی میگوینــد ایــران بــا کرهشــمالی هــم مــراوده دارد و مــن حتمــاً از مأمــوران اطالعاتــی خــود میخواهــم تــا جزئیات ایــن موضوع را بــه من گــزارش دهنــد. ایــن توافق قــرار بــود بــه صلــح جهانــی کمــک کنــد امــا در حالی کــه ما بــه تعهدات خود عمــل کردهایم، ایران تروریســم را گســترش داده و بــه روح برجــام پایبند نبوده اســت.» رئیسجمهوری امریــکا در ادامه به برنامه خود درباره حفــظ یا خــروج از برجام اشــاره کرده و گفت:«پایبنــدی ایــران بــه برجام را تأییــد نمیکنیــم و نخواهیــم کرد و ما قــدم در راه تروریســم نمیگذاریم. با کنگــره همــکاری میکنیم تــا نواقص برجــام برطــرف شــود. اگــر نتوانیم با کنگــره و با متحدین به توافق برســیم آن موقع برجام لغو خواهد شــد و هر زمــان صالح بدانم شــرکت در برجام را لغو میکنم.

اگر طــرح بازبینی کنگــره به نتیجه نرســد، برجام بــه پایان میرســد.» او اعالم کرد که بــه وزارت دارایی امریکا اجازه میدهد که کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی را تحریم کند. ساعتی پــس از ســخنرانی ترامــپ، وزارت دارایــی امریــکا اعــالم کــرد کــه ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی را تحریم میکند. ■تصویــب قانــون موشــکهای بالســتیک ایران و اجــرای تحریمهای بینالمللی

همچنیــن مقامهــای کاخ ســفید کــه با تأیید نکــردن پایبنــدی ایران به تعهــدات هســتهایاش، مســئولیت تصمیمگیــری دربــاره برجــام را بــه کنگره واگــذار کردند، همزمان راهبرد جدیــدی را برمبنــای تشــدید نظارت آن بــر توافــق هســتهای، بازرســی از مراکز نظامی و افزایش فشــار بر سپاه پاسداران منتشر کردند.

راهبردی کــه مؤلفههای کلیدی بر «تشــدید نظــارت بر توافق هســتهای، بازرســی از مراکــز نظامــی و افزایــش فشــار بر سپاه پاســداران» اســتوار بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.