ادامه از صفحهاول

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

مــا میتوانیــم از تهدیــدات موجود بهعنــوان فرصتــی بــرای عبــور از چالشهــا و تنشهــای داخلــی و رســیدن به انســجام و وحــدت ملی حداکثــر بهــره را ببریــم. بایــد بــاور داشــته باشــیم کــه دشــمن هیــچ تفکیک و مرزبندی میــان جناحها، احزاب، نهادها و ساختارهای قدرت جمهــوری اســالمی قائــل نیســت. نظام، دولت، قوه قضائیه، مجلس، ســپاه، ارتــش، احــزاب و اقطــاب سیاسی و همه کانونهای قدرت در داخل تنهــا زیر چتر وحــدت آفرین رهبری میتوانند بــه حیات و اقتدار خــود دوام و قــوام بخشــند. پــس با اتخــاذ رویکردی مدبرانــه، از تهدید اخیــر امریکا یک فرصت اســتثنایی برای افزایش اقتدار خود در منطقه و جهان بسازیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.