درخواست دولت امریکا برای تمدید مهلت افشای جزئیات قرارداد بوئینگ

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

دولت امریکا از یک دادگاه در این کشور خواست تا مهلت افشای جزئیات قرارداد میان شرکت هواپیماسازی بوئینگ و ایران ایر را تمدید کند. به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، دولت دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا که قصد دارد توافق هستهای با ایران را تضعیف کند، از یک دادگاه فدرال در شـــیکاگو خواسته است مهلت دو ماهه افشای جزئیات قرارداد میان شرکت هواپیماسازی بوئینگ امریکا و ایران ایر را تمدید کند. بوئینگ در دفاع از قرارداد خود با ایران ایر گفته اســـت که افشای جزئیات آن میتواند بر سیاست خارجی امریکا در قبال ایران از طریق مانعتراشـــی برای یکی از کلیدیترین بخشهای توافق بینالمللی هستهای و به عالوه تضعیف جایگاه آن در بازار تأثیر بگذارد. این در حالی است که یک خانواده امریکایی که موفق نشدهاند از طریق شکایت و طرح ادعای دســـت داشـــتن ایران در یک حمله تروریســـتی در سال 2003 در اســـرائیل پولی دریافت کنند، از دادگاه خواســـتهاند که اموال متعلق به ایران را که ممکن است در اختیار بوئینگ باشد برای دریافت غرامت آنها مسدود کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.