سفر پوتین به تهران

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

دستیار ارشد سیاست خارجی کاخ کرملیـــن از ســـفر رئیـــس جمهـــوری روســـیه بـــه ایـــران در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش ایســـنا، «یوری اوشـــاکوف» تاریخ دقیـــق ســـفر والدیمیـــر پوتین به تهران را اعالم نکـــرد اما گفت که ســـفر او به ایران بـــرای حضور در نشست ســـهجانبه روســـیه، ایران و جمهـــوری آذربایجـــان اســـت. محمدرضـــا نجفی، مدیـــر واحد مطبوعاتـــی ســـفارت جمهـــوری اسالمی ایران در باکو تأکید کرد که برای برگزاری نشســـت سهجانبه روســـیه، جمهـــوری آذربایجان و ایران در مورد مســـائل منطقه در یکم نوامبر در تهران برنامهریزی میشـــود. نخســـتین نشســـت ســـهجانبه این سه کشـــور در اوت 2016 در باکو برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.