در خواست تبدیل قرار بازداشت ساسان آقایی

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

عضو هیأت رئیســـه فراکسیون امید از مســـئوالن قضایی درخواست کرد تا قرار بازداشت ساسان آقایی به وثیقه یا کفالت تبدیل شود. فاطمه سعیدی با اشاره به وضعیت ساســـان آقایی به ایلنا، گفت: با توجه به اینکه دو ماه از بازداشـــت موقت ساســـان آقایی، روزنامهنگار میگذرد از مسئوالن قضایی تقاضا دارم در تبدیل قرار ایشان به وثیقه یا کفالت مساعدت کنند تا مقدمات آزادی او فراهم شـــود. وی افزود: بازپرس محترم میتواند با تبدیل قرار از طوالنی شدن مدت بازداشت این روزنامهنگار جلوگیری کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.