اطالعات امالک نجومی شفاف نیست

شهردار تهران:

Iran Newspaper - - اجتمــــــاعــی -

شــهردارتهران با اشاره به نبود اطالعات دقیق و شفاف از امــالک نجومی، گفت: شــهرداری برای تکمیل طرح هاو پروژههای دردســت اجرا بــه ۲۲ هزار و 00۵ میلیارد تومــان بودجه نیاز دارد. محمد علی نجفی درگفتوگو بــا خانــه ملت، با اشــاره بــه بدهــی 0۳ هــزار میلیاردی شــهرداری تهــران بــه شــهر و اعــالم برخــی آمارهــای متفاوت دراین خصوص، گفت: باید مبنا و مرجع طرح برخــی آمارهای متفاوت درخصوص میزان بدهیهای شهرداری مشــخص شــود، درخصوص تعداد کارکنان و نیروی انســانی، مرجع مــورد قبول بــرای ما معاونت تأمین منابع انســانی اســت که تقریبــاً اطالعات دقیقی دارد. شــهردار تهــران افــزود: برای اینکه ایــن اطالعات کنترل شود، از اداره کل برنامه و بودجه شهرداری نیز به طور مستقیم گزارشهایی حاصل شده است؛ این اداره کل بــه میزان پرداخت حقوقهــای ماهیانه و به تعداد افراد حقوق بگیر آگاه است، ضمن اینکه منابع انسانی شــهرداری فهرســت و آمــار دقیــق پرســنل قــراردادی، رسمی و پیمانی شاغل در شهرداری را در دست دارد.

شــهردار تهــران در خصــوص تفــاوت در آمارهــای مطرح شــده برای بدهی شــهرداری نیــز، گفت: درحال حاضــر ۳ بدهــی در شــهرداری وجــود دارد، بدهــی شــهرداری بــه بانکهــا که بــه میــزان 6۱ هــزار میلیارد تومــان اســت، همچنیــن بدهــی شــهرداری بــه برخی پیمانــکاران که بــه میزان 9 هــزار میلیارد تومان اســت؛ این بدهی مربوط به طرحهایی اســت که تکمیل شده و حتی مورد بهرهبرداری نیز قرار گرفته اما شهرداری پول پیمانکاران را پرداخت نکرده است.

وی ادامــه داد: از ســوی دیگر بدهی خرد شــهرداری به برخی پیمانکاران دیگر است که طرحها و پروژههای بــاز را اجرایــی کردند، یعنی پروژههایــی که درمصوبات شــورای شــهر وجــود نداشــته امــا اجــرا شــده اســت که ایــن بدهی نیــز به میزان 5 هــزار میلیارد تومان اســت؛ امــا برخــی بودجــه مورد نیــاز شــهرداری بــرای تکمیل طرحهای در دســت اجرا را نیز جزو بدهیها محســوب میکننــد، البته این بودجــه برای تکمیــل پروژههای در دســت اجرا حدود ۲۲ هزار و 500 میلیارد تومان اســت، امــا نباید این رقم را بهعنوان بدهی تلقی کرد. نجفی با اشــاره به اینکه برخی از طرحها تا دو سال آینده تکمیل میشــود، گفــت: بودجه مــورد نیاز برای ایــن طرحها تا زمان افتتاح تأمین میشــود، بنابراین رقم واقعی برای بدهیهــا همــان 0۳ هــزار میلیــارد تومان اســت؛ البته برخــی مــوارد مانند اخذ پــول بابت اجــرای پروژههایی کاغــذی در دل ایــن 0۳ هــزار میلیــارد تومــان نیســت، مواردی مبنی بر وجود ادعا در طلب از شهرداری بابت پروژههــا وطرحهای بدون اجرا جــدا از 0۳ هزار میلیارد تومان است.

وی درخصــوص پیگیــری موضوع واگــذاری امالک نجومی در شهرداری گذشته از سوی نمایندگان و طرح ســؤال از وزیر کشــور به جهت تعیین تکلیف نشدن این موضــوع، افــزود: درمــدت یک ماه و نیم که مســئولیت شــهرداری تهــران را برعهــده گرفتــم، هنوز نتوانســتیم اطالعــات دقیقی از این مســأله بهدســت آوریــم؛ البته کمیتهای درکنار سازمان امالک شهرداری تشکیل شده که این مســأله را بررسی کنند؛ ضمن اینکه شهرداری از آمادگی الزم برای همکاری و تعامل با مجلس و وزارت کشور برای پیگیری موضوع برخورداراست.

شــهردار تهــران، بــا اشــاره بــه اینکه متأســفانه برخی اطالعــات مربوط به امالک نجومی شــفاف نیست، تصریح کرد: دسترســی به اطالعات دقیق زمانبر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.