شرطمعدلبرایتحصیل در رشته علوم تجربی حذف شد

Iran Newspaper - - اجتمــــــاعــی -

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه آموزش و پرورش اســتان کهگیلویه و بویراحمد مبنی بر شرط معدل برای تحصیل در رشــته علوم تجربی را غیرقانونی دانســت و ابطال کــرد. بــه گــزارش تســنیم، اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کهگیلویــه و بویراحمد طی بخشنامه شماره 4۲00/۲۱5۱0/9 به تاریخ هشتم تیر سال 94 اعالم کرده بود که در همه مدارس عادی، دانشآموزانی حق ورود به رشته تجربی را دارند که معدل آنها 5۱ یا باالتر باشد و در مدارس خاص (سمپاد و نمونه دولتی)شــرط ورود به رشــته تجربی، 6۱ و باالتر است. این بخشنامه مــورد اعتــراض اولیای یکــی از دانشآموزان اســتان کهگیلویــه و بویراحمد قرار گرفت و شــاکی با ارائه دادخواســتی به دیوان عدالــت اداری اعالم کرد: بخشــنامه مزبــور بــه وضوح بــا مــاده 74 شــورای عالــی آمــوزش و پرورش (شــیوه هدایت تحصیلــی دانشآمــوزان) مغایرت دارد و باعث شــده حق عــدهای از دانشآموزان از جمله فرزند این حقیر که دانشآموز دبیرســتان اســتعدادهای درخشــان اســت، ضایع شــود و از ادامه تحصیل وی در رشته علوم تجربی ممانعت به عمل آید. در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳ مرداد 96 با حضور رئیس، معاونان و رؤسای شعبه های دیوان تشکیل و اعالم کرد: با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت، ادامه تحصیــل دانشآمــوزان در بعضی رشــتهها را محدود به دارا بودن شــرایط خاص از جمله شرط معدل کرده و اینکه این بخشنامه متضمن محدودیت در اعمــال حق اســت که نیــاز به حکم قانونگــذار یا اذن قانونگــذار دارد، لذا بخشــنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع صدور، تشخیص و به استناد بند یک ماده ۲۱ و ماده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۲9 ابطال میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.